Avfallsplan och renhållningsordning

Emmaboda kommun har tagit fram ett förslag till renhållningsordning. Renhållningsordningen består av en avfallsplan och föreskrifter för renhållningen. Delen med avfallsplan är nu ute på samråd. De lokala föreskrifterna för avfallshanteringen ska därefter uppdateras.

Alla kommuner ska ha en renhållningsordning som innehåller föreskrifter om hantering av avfall inom kommunen, och en avfallsplan som omfattar allt avfall inom kommunen, och som syftar till att minska avfallets mängd och farlighet. Avfallsplanen ska vara ett verktyg för att utveckla hanteringen av avfall i Emmaboda kommun och styra mot ett hållbart samhälle. Den ska också bidra till att miljömålen uppfylls.

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände förslaget för samråd den 27 mars 2018.

Samrådshandlingar

Nulägesbeskrivning (klicka på bilden för att öppna dokumentet)

Avfallsplan (klicka på bilden för att öppna dokumentet)

Målen i avfallsplanen är indelade i tre områden:

  • Avfallsmängden per invånare ska minska
  • Öka medvetenheten för att främja resurshushållningen och cirkulär ekonomi
  • Förbättra hanteringen och återvinningen av avfall

Samrådstiden är mellan 4 april och 4 maj 2018.

Förslaget skickas till:

  • Länsstyrelsen i Kalmar län
  • Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB

Som kommuninvånare och organisation kan du läsa förslaget i pappersform i kommunens besökscenter i pappersform.

Synpunkter lämnas senast den 4 maj 2018.

Alla synpunkter måste vara skriftliga.

Lämna synpunkterna till teknikfritid@emmaboda.se eller till

Emmaboda kommun, Box 54, 361 21 Emmaboda