Ändring av detaljplan för fastigheten Fasanen 6

Förslag till plankarta för ändring av detaljplan för fastigheten Fasanen 6.

Här presenteras förslaget till ändring av detaljplan för fastigheten Fasanen 6 på Oskarsgatan i Emmaboda samhälle. 

Den 14 oktober 2019 är sista dag att lämna synpunkter på planförslaget under granskningen.

Planförslaget

Syftet med ändring av detaljplan är att pröva platsens lämplighet för ändamålet centrum.

Avsikten är att skapa en långsiktig flexibilitet vad gäller fastighetens användning med en byggrätt som reglerar byggnaders omfattning, placering samt högsta nockhöjd. Ändring av detaljplan påverkar inte gällande detaljplans syfte eller användning, vilken regleras med B, bostäder och H, handel.

Ändringen går i linje med gällande översiktsplan om hur Emmaboda kommun ska utvecklas samtidigt som hänsyn tas till viktiga kvalitéer och intilliggande bostäder.

Ändringen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och handläggs med standardförfarande enligt gällande lagstiftning.

Granskningstid: 23 september - 14 oktober 2019.

Granskningshandlingar: samrådsredogörelse, plankarta, planbeskrivning, undersökning av betydande miljöpåverkan, yttrande från länsstyrelsen med ett meddelande.

Lämna synpunkter

Lämna dina synpunkter skriftligt senast den 14 oktober 2019 till bygg‑miljo@emmaboda.se

eller till

Emmaboda kommun, Bygg- och miljönämnden, Box 54, 361 21 Emmaboda

Mer information

Under samrådstiden finns alla handlingar på Besökscenter på Rådhusgatan 2 i Emmaboda och hittas via www.emmaboda.se/detaljplaner.

Frågor besvaras av: planarkitekt Lisa Argus 010‑121 88 13.