Ändring av detaljplan för fastigheten Fasanen 6

Förslag till plankarta för ändring av detaljplan för fastigheten Fasanen 6.

Här presenteras förslaget till ändring av detaljplan för fastigheten Fasanen 6 på Oskarsgatan i Emmaboda samhälle. 

Vad som händer just nu

Bygg- och miljönämnden planerar att godkänna planförslaget under hösten 2019. Förslaget skickas sedan till kommunfullmäktige som beslutar om förslaget ska antas eller inte. Meddelande om att ett granskningsutlåtande finns att läsa skickas alltid till myndigheter och sakägare som lämnat synpunkter. Även efter att ett förslag antagits skickas information om beslutet ut.

Planförslaget

Syftet med ändring av detaljplan är att pröva platsens lämplighet för ändamålet centrum.

Avsikten är att skapa en långsiktig flexibilitet vad gäller fastighetens användning med en byggrätt som reglerar byggnaders omfattning, placering samt högsta nockhöjd. Ändring av detaljplan påverkar inte gällande detaljplans syfte eller användning, vilken regleras med B, bostäder och H, handel.

Ändringen går i linje med gällande översiktsplan om hur Emmaboda kommun ska utvecklas samtidigt som hänsyn tas till viktiga kvalitéer och intilliggande bostäder.

Ändringen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och handläggs med standardförfarande enligt gällande lagstiftning.

Planhandlingar

Mer information

Förutom på denna sida så finns alla handlingar också hos bygg- och miljöenheten via Besökscenter på Rådhusgatan 2 i Emmaboda. Frågor besvaras av: planarkitekt Lisa Argus 010‑121 88 13.