Detaljplan för del av Emmaboda 4:1 (där förskolan Fyrklövern tidigare låg)

En ny detaljplan för bostäder håller på att tas fram. Området som planeras ligger i Emmaboda tätort och omfattar bland annat den plats där förskolan Fyrklövern tidigare låg. Nu har du möjlighet att vara med och påverka hur detaljplanen ska se ut.

Samrådet som beskrivs här nedan är över och nu arbetar vi med planförslaget igen. När det uppdaterade planförslaget är klart så ska det granskas och då har du möjlighet att lämna synpunkter en gång till. Kommunen annonserar när det är tid för granskning.

Kommunens ska nu ha samråd för det planförslag som tagits fram. Samrådet innebär att bland andra Länsstyrelsen och sakägare, till exempel grannar, har möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Bygg- och miljönämnden använder sedan synpunkterna som en del av underlaget till de beslut som kommunen fattar. En tid efter detta samråd kommer det kommer att finnas möjlighet att yttra sig en gång till när planförslaget är ute på granskning.

Varför området planläggs

Emmaboda kommun är behov av fler bostäder. Kommunstyrelsen beslutade 2017‑11‑28 att Bygg- och miljönämnden ska arbeta med att ta fram detaljplaner för bostäder, bland annat i Emmaboda tätort. En detaljplan visar vad en plats får användas till och den reder ut flera frågor som gör att det blir enklare att pröva bygglov där i framtiden.

Syftet med den nya detaljplanen är att pröva om platsen är lämplig för bostäder i ett centrum-, kollektivtrafik- och rekreationsnära läge. Detaljplanen anger också att området ska innehålla en variation av bebyggelse i storlek och med olika boendeformer, så som radhus och flerbostadshus. Området ska samtidigt förhålla sig till sin omgivning och dess värde för såväl befintlig bebyggelse, naturvärden som för människors rekreation. Kommunen bedömer att detaljplanen följer kommunens översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram.

Vad du nu kan göra

Samrådet pågår 10/11-25/11. Planhandlingarna finns under samrådstiden tillgängliga på denna webbplats och i kommunhusets besökscenter på Rådhusgatan 2 i Emmaboda. Samrådet anslås på kommunens anslagstavla.

Kommunen bjuder in intresserade till ett öppet samrådsmöte tisdagen den 13 november klockan 18 i lokal Glasblåsaren i Folkets Hus på Nygatan 8 i Emmaboda. Vid mötet presenteras planförslaget och därefter får du möjlighet att diskutera med, och ställa frågor till, kommunens representanter.

Oavsett om du deltagit i mötet så kan du sedan lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna måste senast 25/11 ha lämnats till:

bygg-miljo@emmaboda.se

eller

Bygg- och miljönämnden, Box 54, 361 21 Emmaboda.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Upplysningar lämnas av:

Utvecklingsstrateg Åsa Albertsson, tel 0471-24 90 79

asa.albertsson@emmaboda.se

Planarkitekt Lisa Argus, tel 010-121 88 13

lisa.argus@metria.se