Planförslaget för ändring av detaljplan på fastigheten Fasanen 6 är nu antaget

Förslag till plankarta för ändring av detaljplan för fastigheten Fasanen 6.

Planförslaget för ändring av detaljplan på fastigheten Fasanen 6 på Oskarsgatan i Emmaboda samhälle antogs av kommunfullmäktige den 16 december 2019. Beslutet är överklagat.

Vad som händer nu

Planförslaget antogs av kommunfullmäktige 16 december 2019 § 132. Beslutet att anta planen har efter det överklagats. Överklaganden prövas av Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. Har du frågor om domstolens handläggningstider så ställer du din fråga direkt till domstolenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Planförslaget

Syftet med ändring av detaljplan är att pröva platsens lämplighet för ändamålet centrum.

Avsikten är att skapa en långsiktig flexibilitet vad gäller fastighetens användning med en byggrätt som reglerar byggnaders omfattning, placering samt högsta nockhöjd. Ändring av detaljplan påverkar inte gällande detaljplans syfte eller användning, vilken regleras med B, bostäder och H, handel.

Ändringen går i linje med gällande översiktsplan om hur Emmaboda kommun ska utvecklas samtidigt som hänsyn tas till viktiga kvalitéer och intilliggande bostäder.

Ändringen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och handläggs med standardförfarande enligt gällande lagstiftning.

Planhandlingar

Mer information

Förutom på denna sida så finns alla handlingar också hos bygg- och miljöenheten. Du når oss via Besökscenter på Rådhusgatan 2 i Emmaboda. Frågor besvaras av: planarkitekt Lisa Argus 010‑121 88 13.