Detaljplan för östra industriområdet i Lindås

Östra industriområdet sett från väg 120.

Emmaboda kommun är i behov av mer mark som är planerad för industriverksamheter i bra lägen. Därför arbetar kommunen just nu med att göra en ny detaljplan brevid industriområdet öster om Lindås längs väg 120.

Hittills har kommunen haft undersökningssamråd med länsstyrelsen och nu ska fler undersökningar göras på området för att se hur dagvattnet kan hanteras på ett bra sätt. Även områdets markförhållanden, geoteknik, kommer att undersökas för att reda ut hur byggnader kan byggas hållbart.

Efter det ska planförslaget gå igenom både ett samråd och en granskning. Då kan också andra lämna in synpunkter på förslaget innan detaljplanen kan antas av kommunfullmäktige.

Kartan visar området inom den röda linjen. Den väg som byggts genom området är markerad med svart streckad linje (ungefärligt läge). Vägen är i första hand byggd för att transporter till och från kommunens täkt ska kunna komma fram.

Orienteringskarta över var aktuellt område ligger.