Lantmäteri, förättning och servitut

Vill du ta reda på vem som äger en fastighet kan du kontakta 
Emmaboda kommun. Vill du däremot veta var fastighetsgränsen går, stycka av din fastighet, bilda ny eller på annant sätt förändra din fastighet är det Lantmäteriet som hjälper dig.

Emmaboda kommun köper mätningstekniska konsulttjänster från Metria AB, som
därigenom har ett mätningstekniskt kontor i anslutning till Tekniska kontoret i kommunhuset i Emmaboda.

Tekniska kontoret kan hjälpa dig att ta reda på vem som äger en fastighet. I den digitala kartan kan du själv söka efter fastigheter, fastighetsadresser och fastighetsbeteckningar. Du kan också skriva in egen text och rita in ytor samt skriva ut kartan. Kommunens digitala karta

Det är Lantmäteriet som fastställer var fastighetsgränserna går. Nybildning av fastighet, förändring av fastigheter och äganderättsutredning sköts också av lantmäteriet. En fastighetsägare, köpare eller rättighetshavare kan ansöka om en lantmäteriförrättning hos lantmäterimyndigheten. En lantmäteriförrättning innebär att fastigheter bildas eller ändras.

Om man ska dra en väg över grannens mark eller använda grannens brunn kan man skriva in det i ett servitut. Servitut är en rätt för en fastighet att förfoga över en annan fastighet för ett visst ändamål och på ett visst sätt, till exempel att använda en väg, ta vatten från en brunn eller anlägga ett avlopp. Lantmäteriet hjälper till med servitut som kan bildas i samband med avstyckning och klyvning men servituten kan också ändras eller upphävas vid en fastighetsreglering.