Upphävandeplan Fasanen 6

Nu har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget om upphävande av ändring genom tillägg gällande fastigheten Fasanen 6, (Oskarsgatan/Hagagatan).

Planförslaget

Upphävandeplan för tillägg till detaljplan: Ändring genom tillägg: Fasanen 6, i Emmaboda tätort, Emmaboda kommun, Kalmar län.

Upphävandets syfte är att upphäva Ändring genom tillägg (laga kraft 2014-09-30) vilket reglerar fastigheten Fasanen 6. Dagens användning ryms inom underliggande plans användningsbestämmelser vilka reglerar en för fastigheten ändamålsenlig användning. Upphävandet innebär att bestämmelsen H1 tas bort. Upphävandet är av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten och är förenligt med översiktsplanen.

Ett upphävande av planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Upphävandet handläggs med standardförfarande enligt gällande lagstiftning.

Granskningstid under perioden 9 mars 2018 till 3 april 2018.

Lämna synpunkter

Dina synpunkter ska vara skriftliga och inlämnade senast den 3 april 2018 till bygg-miljo@emmaboda.se eller till Emmaboda kommun, Bygg- och miljöenheten, Box 54, 361 21 Emmaboda.

Mer information

Under samrådstiden finns alla handlingar på emmaboda.se/detaljplaneröppnas i nytt fönster och i besökscentret på Emmaboda kommun, Rådhusgatan 2. Du kan också ringa: Utvecklingsstrateg Åsa Albertsson, 0471-24 90 79.