Förändring från årlig avgift till efterhandsdebitering samt ny riskklassningsmodell

Ny lagändring gör det möjligt att betalning sker i efterhand efter utförd livsmedelskontroll. Samtidigt införs en ny riskklassningsmodell som livsmedelsverket har tagit fram. Det innebär att livsmedelsverksamheterna löpande kommer att klassas om under 2023. 

Kontroll utförs utifrån den nya riskklassningen från och med januari 2024.

Detta gäller i Emmaboda kommun från och med 1 januari 2023.

  • Alla livsmedelsverksamheter ska klassas om under 2023
  • Livsmedelsverksamheterna betalar sin kontrollavgift efter genomförda kontrollbesök

Den 1 april 2021 infördes förändringar i flera svenska lagar som berör livsmedelskontrollen. Ändringarna anpassar de svenska lagarna till EU:s nya kontrollförordning. En av förändringarna är att efterhandsdebitering av livsmedelskontroll införs.

Efterhandsdebitering innebär att livsmedelsföretagen får betala sin kontrollavgift efter genomförda kontrollbesök istället för som nu, i början av varje kalenderår. På detta sätt blir det en tydligare koppling mellan utförd kontroll och betalning.

Senast vid utgången av 2023 ska alla kontrollmyndigheter ha infört det nya systemet och de tidigare reglerna om årlig kontrollavgift blir då inte längre möjliga att använda.

Ny riskklassningsmodell

Bestämmelserna säger att livsmedelskontrollen ska täckas av avgifter och betalas av de livsmedelsföretagare, andra verksamhetsutövare och aktörer vilkas verksamhet är föremål för kontroll. Avgiften som betalas fastställs av den kommunala nämnd som utför kontrollen utifrån den taxa som kommunfullmäktige har beslutat; ”Taxa för offentlig kontroll av livsmedel”.

Hur mycket varje verksamhet ska betala beror på verksamhetens bedömda kontrollbehov som baseras på storlek och omfattning enligt livsmedelsverkets nationella modell för riskklassning av livsmedelsanläggningar. Ny riskklassningsmodell som livsmedelsverket har tagit fram innebär att livsmedelsverksamheterna löpande kommer att klassas om under 2023. Kontroll utförs utifrån den nya riskklassningen från och med januari 2024.

Har ni frågor eller funderingar kontakta kommunens livsmedelsinspektör 0471-24 90 78