Emmaboda Kommun

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret hanterar frågor som ligger under kommunstyrelsens ansvarsområde.

Detta innefattar strategiska frågor av utvecklingskaraktär. Kommunövergripande ekonomiska ärenden såsom budget, bokslut och ekonomisk planering hanteras av ekonomienheten. Personalenheten sköter bland annat kommunens alla löneutbetalningar, bistår övriga förvaltningar med arbetsrättslig kompetens samt bedriver ett långsiktigt arbete för att göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare. IT-enheten servar och utvecklar kommunkoncernens IT-miljö.

Det finns även en kansliavdelning som sköter kommunstyrelsens registratur och ärendehantering. Informationsavdelningen ansvarar för kommunkoncernens besökscenter, kommuninformation (bland annat emmaboda.se), marknadsföring samt inflyttarservice.

Vidare arbetar kommunledningskontoret med kommunens interna säkerhet och trygghetsskapande åtgärder. Näringslivsutveckling är också en viktig del av kommunledningskontorets verksamhet som är riktade till kunder utanför koncernen.

Kommunchef

Anders Svensson

Telefon 0471-24 90 28
E-post anders.svensson@emmaboda.se

Kommunchefen har på uppdrag av kommunstyrelsen det yttersta ansvaret för kommunens övergripande administration, samordning och utveckling.

Uppdraget innefattar bland annat:

 • att leda och samordna kommunledningskontorets operativa arbete,
 • att bereda kommunstyrelsens ärenden och ansvara för att de politiska besluten verkställs,
 • att leda och samordna det kommunövergripande arbetet samt driva utvecklings- och strategiska frågor, t.ex. vad gäller policies, näringsliv, samarbete med andra kommuner och regioner, planfrågor, personal och arbetsmiljö samt ekonomi och organisation,
 • att vara förvaltningschefernas chef och leda arbetet i ledningsgruppen. I ledningsgruppen sitter chefer för samtliga förvaltningar. Kommunchefen är en länk mellan den politiska ledningen och respektive förvaltningsledning och ska verka för att förvaltningarna arbetar mot samma mål.

Personalchef

Viktor Hellerstedt

Telefon 0471-24 90 33
E-post viktor.hellerstedt@emmaboda.se

Personalchefen har det övergripande ansvaret för att driva, samordna och utveckla förekommande personalfrågor inom kommun och bolag. Arbetet består i huvudsak av strategiska personalfrågor, men även operativa såsom arbetsrätt, förhandlingar, arbetsmiljö och löner.

Personalchefen är också chef för den centrala personalenheten

Personalenheten som är en del av kommunledningskontoret har ett tredelat uppdrag:

 • att vara kommunens specialistenhet inom PA-området
 • att samordna och utveckla kommuncentrala frågor inom PA-området
 • att stödja förvaltningar i PA-ärenden   

Ekonomichef

Anders Svensson

Telefon 0471-24 90 28
E-post anders.svensson@emmaboda.se

Ekonomichefen har samordningsansvar för kommunen och bolagens ekonomi samt personalansvar för den centrala ekonomienheten.

Andra områden som även ingår i ekonomichefens arbetsuppgifter är:

 • samordningsansvar för kommunens budgetarbete,
 • finansiella frågor och likviditetsplanering,
 • ekonomistyrning och analys av kommunens verksamhet,
 • deltagande i olika nätverk främst inom vårt län, men även utanför,
  försäkringsansvar,
 • sköta den ekonomiska rapporteringen till våra förtroendevalda, i Kommunstyrlelsen,Kommunfullmäktige samt Revisionen,
 • genomföra enkätundersökningar,
 • vara ett stöd till förvaltningarna och bolagen i ekonomiska frågor,
 • inköpssamordning och upphandlingar.

IT-chef

Henrik Andersson

Telefon 0471-24 90 21
E-post henrik.andersson@emmaboda.se

IT-chefen ansvarar för IT-verksamhetens strategi och utveckling samt är chef för IT-avdelningen.

IT-avdelningen har till uppgift att:

 • svara för den tekniska IT-miljön
 • ge stöd och support till förvaltningar och bolag i tekniska frågor
 • ansvara för kommunens IT-säkerhet      

Administrativ chef

Weronica Stålered

Telefon 0471-24 90 13
E-post weronica.stalered@emmaboda.se

Den administrativa chefens ansvarsområden är samordning och utveckling inom informationsavdelningen.

Avdelningens områden är indelade i:

 • Turism
 • Inflyttarservice
 • Marknadsföring
 • Information
 • Internet och intranät
 • Besökscenter/Vaktmästeri
 • Landsbygdsutveckling
 • Evenemangssamordning

Kanslichef

Tommy Persson

Telefon 0471-24 90 56
E-post tommy.persson@emmaboda.se

Samhällsutvecklingschef

Åsa Albertsson

Telefon 0471-24 90 79
E-post asa.albertsson@emmaboda.se

Samhällsutvecklingschefen leder och samordnar det strategiska utvecklingsarbetet för kommunen.

Inom det området ingår:

 • Näringslivsutveckling, inklusive att skapa förutsättningar för tillväxt och gott företagsklimat.
 • Fysisk planering med översikts- och detaljplanering.
 • Arbetsledning för museichef på The Glass Factory, samt att medverka till utveckling av verksamheten.
 • Innovativ sanering för äldre glasbruksområden i de fyra glasbrukskommunerna, Emmaboda, Nybro, Uppvidinge och Lessebo.
 • Regionalt infrastrukturarbete.

Administration

Ekonomi

Katarina Bondesson
redovisningsekonom/inköpssamordnare
Telefon 0471-24 90 31
E-post katarina.bondesson@emmaboda.se

Lena Kronberg
ekonomiassistent
Telefon 0471-24 90 32
E-post lena.kronberg@emmaboda.se

Jenny Karlsson
controller
Telefon 0471-24 90 29
E-post jenny.karlsson@emmaboda.se

Karin Ögersten Andersson
ekonomiassistent
Telefon 0471-24 90 49
E-post karin.ogerstenandersson@emmaboda.se

Agneta Turnstedt Nyström
ekonom
Telefon 0471-24 90 89
E-post agneta.turnstedt-nystrom@emmaboda.se

Anders Friberg
ekonom
Telefon 0471-24 95 87
E-post anders.friberg@emmaboda.se

Marita Lindahl
förvaltningsassistent
Telefon 0471-24 93 56
E-post marita.lindahl@emmaboda.se

Besökscenter

Rosita Medin
webbadministratör
Telefon 0471-24 90 41
E-post rosita.medin@emmaboda.se

Katarina Nilsson
telefonist-/receptionist
Telefon 0471-24 90 00
E-post katarina.nilsson@emmaboda.se

Catharina Petersson
assistent
Telefon 0471-24 90 42
E-post catharina.petersson@emmaboda.se

IT

Magnus Andersson
IT-tekniker
Telefon 0471-24 90 23
E-post magnus.andersson@emmaboda.se

Zahid Mahboob
IT-tekniker
Telefon 0471-24 90 24
E-post zahid.mahboob@emmaboda.se

Joel Henriksson
IT-tekniker
Telefon 0471-24 90 26
E-post joel.henriksson@emmaboda.se

Peter Johansson
IT-tekniker
Telefon 0471-24 90 22

Simon Hansson
verksamhetsutvecklare
Telefon 0471-24 90 20
E-post simon.hansson@emmaboda.se

Kansli

Björn Boode
kommunikatör
Telefon 0471-24 90 15
E-post bjorn.boode@emmaboda.se

Zoran Cipra
webbstrateg
Telefon 0471-24 90 69
E-post zoran.cipra@emmaboda.se

Christoffer Karlsson
registrator
Telefon 0471-24 90 14
E-post christoffer.karlsson@emmaboda.se

Pia Lindau
registrator
Telefon 0471-24 90 70
E-post pia.lindau@emmaboda.se

Maria Henningsson
arkivarie
Telefon 0471-24 90 44
E-post maria.henningsson@emmaboda.se

Anneli Karlsson
nämndsekreterare
Telefon 0471-24 92 17
E-post anneli.karlsson2@emmaboda.se

Lena Limslätt-Petersson
nämndsekreterare
Telefon 0471-24 94 28
E-post lena.limslatt-petersson@emmaboda.se

Louise Sandqvist
Folkhälsosamordnare
Telefon 0471-24 90 16
E-post Louise.Sandqvist@emmaboda.se

Personal

Marie Grönkvist
personalhandläggare
Telefon 0471-24 90 37
E-post marie.gronkvist@emmaboda.se

Charlotte Karlsson
lönekonsult
Telefon 0471-24 90 35
E-post charlotte.karlsson@emmaboda.se

Anna Petersson
lönekonsult
Telefon 0471-24 90 36
E-post anna.petersson@emmaboda.se

Carina Rubin
lönekonsult
Telefon 0471-24 90 38
E-post carina.rubin@emmaboda.se

Eva-Lena Sjöbeck-Chytraeus
personalkonsult
Telefon 0471-24 90 34
E-post eva-lena.sjobeck-chytraeus@emmaboda.se

Samhällsutveckling

Ann-Christine Torgnyson
näringslivsutvecklare
Telefon 0471-24 90 12
E-post ann-christine.torgnyson@emmaboda.se

Kajsa Rosqvist
samhällsplanerare
Telefon 0471-24 90 80
E-post kajsa.rosqvist@emmaboda.se

Jonas Karlsson
samordnare innovativ sanering
Telefon 0471-24 90 18
E-post jonas.karlsson@emmaboda.se

Dela sidan på sociala medier

Mina favoriter

MINA System

min kalender

Nuvarande användare saknar e-postadress.

Till toppen