Eldningsförbud i Emmaboda kommun

Eldningsförbud kommer att införas från och med klockan 12.00 fredagen den 13 maj 2022 i Emmaboda kommun.

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att eldningsförbud ska gälla i Emmaboda och Torsås kommuner. Samråd har skett med räddningstjänsterna i Kalmar län samt angränsande kommuner.
§1 Förbud mot viss typ av eldning utomhus. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning, matlagning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.).

Förbudet omfattar inte grillning eller matlagning vid iordningställda platser utformade så att risk för spridning är låg. Iordningsställd plats avser en grill- eller eldplats som är avgränsad med obrännbart material (t ex betongkonstruktion eller stensättning) samt en bred markyta med grus eller motsvarande runt omkring eldplatsen.

Med utomhus avses i denna föreskrift skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas till skog eller vidare i terrängen.

Till toppen