Folkhälsoarbete

Folkhälsa handlar om att se till hela befolkningens hälsotillstånd både fysiskt och psykiskt. En god folkhälsa bör således innebära att hälsan både är så god och jämlik som möjligt bland invånarna.

En god och jämlik folkhälsa bidrar till en hållbar utveckling av samhället vilket i sin tur leder till social, ekonomisk och ekologisk tillväxt.

Folkhälsoarbetet syftar även till att ge verktyg för att förbättra den egna hälsan, då både den fysiska och psykiska hälsan påverkas av våra levnadsvanor.

Emmaboda kommun i samarbete med övriga kommuner i Kalmar län har beslutat att prioritera fyra av de 11 nationella målen under 2013-2016, presenteras nedan utan inbördes ordning.

  • Mål 1. Delaktighet och inflytande i samhället.
  • Mål 3. Barn och ungas uppväxtvillkor.
  • Mål 8. Sexualitet och reproduktiv hälsa.
  • Mål 11. Tobak, alkohol, narkotika, doping och spel- barn-ungdomar.