Folkhälsoplan

Folkhälsoprofilen är ett underlag för att kartlägga befolkningens hälsa i kommunen. Syftet med profilen är att den ska utgöra ett diskussionsunderlag för politiker och tjänstemän som arbetar för befolkningens hälsa och välfärd.

Profilen har tillsammans med den politiska processen lett fram till Folkhälsoplan för Emmaboda kommun. Folkhälsoplanen antogs av kommunfullmäktige 2010-06-21, § 58. Enligt planen ska det lokala folkhälsoarbetet i korthet ha följande fokusområden:

Emmaboda kommun prioriterar följande folkhälsomål som kommunens folkhälsoplan:

  • Mål 1. Delaktighet och inflytande i samhället.
  • Mål 3. Barns och ungas uppväxtvillkor.
  • Mål 8. Sexualitet och reproduktiv hälsa.
  • Mål 11 Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel - barn-ungdomar.
Därtill inriktas den löpande verksamheten enligt sammanställningen av remiss-yttranden över folkhälsoprofilen enligt de prioriteringar nämnderna själva har gjort.