Trygghetsmätning 2019

Polis

För att öka tryggheten bland medborgarna genomför Polisen i samarbete med kommunen årligen en trygghetsmätning.

Trygghetsmätningen genomförs i alla kommuner i södra Sverige. Varje kommun är indelad i olika områden och i varje område görs ett slumpvist urval, i åldersgruppen 16-85 år, på 300 personer från folkbokföringen som tillfrågas.

För att få större kunskap om vad allmänheten har för uppfattning ställer vi ett antal frågor som har betydelse för polisens och kommunens strävan att utföra ett bra arbete. Vi vill veta hur du ser på eventuella problem i ditt bostadsområde, om du har varit utsatt för brott eller inte under det senaste året, om du känner oro för att utsättas för brott och även om du känner dig trygg eller otrygg i ditt bostadsområde på kvällarna. I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens verksamhet i ditt närområde.

Vi är mycket angelägna att så många som möjligt svarar för att få ett så bra underlag som möjligt, oavsett om det är ett lugnt område på landet eller ett mer problemutsatt område.

Resultatet från trygghetsmätningen kommer att vara en viktig del i planeringen av polisens och kommunens verksamhet framförallt vad gäller det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Kunskaperna kommer också att spridas till kommunens politiker och tjänstemän samt till massmedia. På detta sätt kommer din medverkan att vara till nytta för den brottsförebyg-gande och trygghetsskapande verksamheten i din kommun.

Alla svar som skickas in behandlas konfidentiellt. Sammanställningen sker av ett oberoende undersökningsföretag. Enskilda svar kommer inte att kunna utläsas.

Undersökningen kommer att skickas ut till de som tillfrågas med början den 15/8 och insamlingen avslutas i början av oktober. Under denna tid kommer två påminnelser att skickas.

Vid frågor angående enkäten vänligen kontakta:
Polisinspektör Mats Trulsson
Telefon 010-56 20 200

Faktaruta

  • Den 15/8 2019 skickas det ut ca 71 000 enkäter tillsamman med ett följebrev med information i region Syds 58 kommuner vilka är indelade i 239 områden.
  • Ca två veckor efter skickas det ut en påminnelse i form av ett vykort till de där svaret inte kommit in.
  • Ytterligare två veckor senare skickas det ut en ny påminnelse med ett nytt exemplar av enkäten.
  • I början av oktober avslutas insamlingen av undersökningen.
  • Därefter sammanställs resultaten och kvalitetskontrolleras.
  • I slutet av oktober och början av november kommer polis och kommuner att ta del av resultaten