Kommunhuset fortsätter att hålla stängt för besökande

Trängsel är en stor riskfaktor för smittspridning, en åtgärd för att minska trängseln på kommunhuset är att så få som möjligt vistas där samtidigt. Inom Emmaboda kommunkoncern återfinns flertalet viktiga samhällsfunktioner, det är prioriterat att tillse att dessa inte drabbas av covid-19 samtidigt. Krisledningsnämnden har beslutat att förlänga stängning av Emmaboda kommuns kommunkontor till och med 28 februari.

Emmaboda kommuns kommunkontor hålls fortsatt stängt för besökande. Det innebär att inga externa besök tillåts till kommunkontoret (bortsett från Besökscenter som fortsatt håller öppet).
Beslutet gäller även för förtroendevalda dagtid (kl. 06.00-18.00).

Undantag för besöksförbudet får göras dagtid i kommunhuset för förtroendevalda i följande organ:
Justering av politiska protokoll, presidiemöten i nämnder, styrelser, direktion, fullmäktige samt utskott. Kommunhusets tidigare huvudentré vid Järnvägsgatan 28 ska användas för dessa ändamål. Lokaler som får användas ärsammanträdeslokaler i källarplan.

Johan Jonsson, kommunstyrelsens ordförande,
telefon: 0471-24 90 10

Till toppen