Högstadiet får möjlighet till växelvis fjärrundervisning

Det allmänna smittläget, rörande Covid-19, är fortsatt ansträngt i Kalmar län och även i Emmaboda kommun. Det är av stor vikt att smittspridningen dämpas, för att påverkan på hälso- och sjukvård, omsorg och samhället i stort inte ska bli för stor.

Elever, vårdnadshavare och personal kommer att få detaljerad information från skolan.

Folkhälsomyndigheten presenterade 2021-01-07 nya möjligheter för högstadieskolor i Sverige att bedriva fjärrundervisning:

”Inför vårterminen 2021 uppmanar Folkhälsomyndigheten landets högstadieskolor att förstärka det förebyggande arbetet mot smittspridning gällande covid-19. Huvudmännen får ytterligare ett verktyg i arbetet när regeringen fattar beslut om möjlighet till distans- och fjärrundervisning för högstadiet.

Det är viktigt att så långt som det är möjligt hålla grundskolor öppna under pandemin, eftersom undervisning i skolans lokaler är det bästa för elevernas lärande och sociala sammanhang. Därför bör en avvägning göras mellan barns behov av och rätt till att gå i skolan, och de smittskyddsåtgärder som vidtas. Inför vårterminens start 2021 uppmanas huvudmännen på landets högstadieskolor att ytterligare se över – och där det är möjligt – förstärka det förebyggande arbetet gällande smittspridning i landets högstadieskolor.

Regeringen kommer att besluta om att ge högstadieskolornas huvudmän ökad flexibilitet under pandemin, med möjlighet till distans- eller fjärrundervisning som kan användas om övriga smittskyddsåtgärder inte bedöms vara tillräckliga. Detta är inte en allmän rekommendation utan en möjlighet för skolor att använda sig av då övriga åtgärder inte bedöms vara tillräckliga. En eventuell övergång bör ske med försiktighet och planeras noga med hänsyn till de elever som har behov av extra stöd för att klara av denna omställning. Vid en övergång till distansundervisning ska skolan se till att elever har de verktyg som behövs och skolan måste erbjuda skolmåltider.”

Efter samtal med Kalmar läns smittskyddsläkare 2021-01-07 kan konstateras att smittskyddsläkaren inte uppmanar Emmaboda kommun att bedriva högstadiet som fjärrundervisning fram till den 24 januari (vilket det har antytts i media). Detta bland annat beroende på att Bjurbäcksskolan 7-9 redan bedrivit undervisning som fjärrundervisning i en vecka i anslutning till jullovet 2020/2021. Å andra sidan ser smittskyddsläkaren att det kan finnas positiva effekter med fortsatt fjärrundervisning, men att frågan helt och hållet ligger hos huvudmannen (kommunen).

Krisledningen i Emmaboda kommun bedömer att Covid-19 pandemin kommer påverka samhället hela våren 2021, det är därför viktigt att fatta beslut som är långsiktigt hållbara. En avvägning mellan eventuella smittskyddseffekter av fjärrundervisning kontra elevernas rätt till utbildning måste därför göras. Eftersom att barn sällan blir allvarligt sjuka i Covid-19 (FHM 2021-01-07), samtidigt som vi vet att fjärrundervisning har brister, bedömer krisledningen i Emmaboda kommun att total fjärrundervisning är olämpligt.

Bildningsförvaltningen bedömer att undervisningen kan bedrivas som fjärrundervisning under denna tid med acceptabel kvalité. Bildningsförvaltningen/skolan kommer också erbjuda elever med behov av extra stöd att vara på skolan och därifrån delta i fjärrundervisningen.

Med anledning av ovanstående beslutar undertecknad:

  • Att Bildningsförvaltningen/Bjurbäcksskolan 7-9 får bedriva högstadiets undervisning som växelvis fjärrundervisning. Beslutet gäller i tre veckor (11/1-2021-31/1-2021). Innebärande att 2 av tre årskurser får ha fjärrundervisning samtidigt. (Ex. v. 2 är åk 7 på plats, åk 8 & 9 fjärr. V. 3 är åk 8 på plats, åk 7 & 9 på fjärr, och så vidare).
  • Att Bildningsförvaltningen/Bjurbäcksskolan 7-9 ska erbjuda elever med behov av extra stöd att vara på plats i skolan.
  • Att elev som vill vara på skolan, ej får nekas detta.
  • Att Bildningsförvaltningen senast den 22 januari kl. 13.00, till krisledningsstaben, presentera förslag på hur skolan (åk 6-9) ska ta igen missad undervisning/kunskap på grund av pandemin och fjärr/distansundervisningen.
  • Att erbjuda personal på högstadiet och gymnasiet tillgång till munskydd på arbetstid på respektive skola, från och med måndag 2021-01-11 till och med 2021-02-19.

Johan Jonsson, kommunstyrelsens ordförande i Emmaboda kommun,
telefon: 0471-24 90 10 , e-post: johan.jonsson@emmaboda.se

Till toppen