Emmaboda kommun ska verka för en stark demokrati

Alla Kalmar läns kommuner, Länsstyrelsen Kalmar län, Region Kalmar län, Kalmar läns museum undertecknade idag vid en digital ceremoni Deklaration för en stark demokrati, som har tagits fram av kommittén Demokratin 100 år.

Undertecknandet gjordes tillsammans med Peter Örn som är ordförande för kommittén. Tanken med deklarationen är att alla organisationer som undertecknar den ska åta sig att på olika sätt bidra till att målen i deklarationen uppfylls.

För Emmaboda kommuns del har fokus lagts på fem prioriterade områden som ansågs kunna vara delar för kommunen i arbetet att stärka det demokratiska klimatet i samhället och motverka hat, hot och våld: demokratiaktören, samtalstonen, medborgardialog, ärendeprocessen och det fria ordet.

Demokratiaktören, syftar till att identifiera olika demokratiaktörer som påverkas och kan påverka det demokratiska klimatet. Ett klimat som vi upplever hårdnat och där källkritik ibland kan upplevas som obefintlig när information och synpunkter lyfts fram i olika medier och forum. Som exempel på demokratiaktörer är förtroendevalda, journalister, media profiler, och advokater/åklagare. Emmaboda ska även verka för att fler får kunskap om det demokratiska systemet och om sådant som hotar det.

Samtalstonen, Vi gör detta för att vi vill komma till rätta med och förebygga det misstroende som till viss del finns mot framför allt politiker – men också mot personer i deras tjänsteutövande och kommunen som organisation. Syftet är att motverka en hårdnande och allt oftare kränkande ton i samtalet. Den riskerar att skapa en tystnadskultur där politiker inte våga utrycka sig och ta den offentliga debatten. Vi vill bidra till att debatten blir livlig och levande med respekt för det demokratiska samhället och alla som deltar.

Medborgardialog, Via våra nyskapade råd hoppas vi kunna skapa delaktighet, vi ska föra dialog kring komplexa frågor, dialog kring utvecklingsfrågor, dialog kring hur medborgare vill få information från kommunen, hur de vill ha kontakt och dialog med kommunen samt hitta vägar och verktyg för att skapa en möjlighet att delta i kommunens utveckling och möte i de gemensamma utmaningarna.

Ärendeprocessen, En rättssäker hantering av den offentliga förvaltningen ökar tilliten till demokratin. Ärendeprocessen ska vara transparant med en professionell och respektfull handläggning. En central styrning och ledning av processen tror vi kan bidra till en förbättrad kvalitet och hantering av den offentliga förvaltningens administration och efterlevnaden av offentlighetsprincipen.

Det fria ordet, Kommunens ska bidra till att skapa kunskap och dialog kring det fria ordet. Skapa en förståelse av betydelsen att få uttrycka sig och föra fram sin talan.

Med undertecknandet så förbinder sig aktörerna att värna alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och ta avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. Man ska bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att:

  • Verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet
  • Arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin
  • Bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt

Johan Jonsson, kommunstyrelsens ordförande,
telefon: 0471-24 90 10

Till toppen