E-tjänster och blanketter

Här kan du själv utföra många ärenden med hjälp av en e-tjänst eller en blankett, oavsett plats eller tid på dygnet.

För att underlätta har vi delat upp e-tjänsterna och blanketterna i olika kategorier.

Utbildning och barnomsorg

Tabell över e-tjänster och blanketter för utbildning och barnomsorg

Titel

E-tjänst

Blankett

Brandsäkerhet vid tillfällig övernattning i skolor, daghem och andra lokaler, anmälan


Blankett , 171.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Försäkring - Skadeanmälan

E-tjänst


Synpunkter och klagomål, för förskolor, skolor och övrig verksamhet inom bildningsförvaltningen.


Blankett , 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Barnomsorg - Förskola och FritidshemAnsökan om plats - ej inloggad

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Ansökan om plats obekväm tid


Blankett , 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Avgiftsreducering, ansökan


Blankett , 328.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Delad faktura för föräldrar med gemensam vårdnad, ansökan


Blankett , 368.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Inloggning barnomsorg (edWise)

Ansök om plats, Lämna schema- och inkomstuppgifter, Avsluta placering.

Lathund inloggning , 751.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Skaffa E-legitimation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillgänglighetsrapport , 68.3 kB, öppnas i nytt fönster.

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Köpa tid


Blankett , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Schema vårdnadshavares arbetstid


Blankett , 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Skola och utbildningInloggning skola (edWise)
Lathund inloggning , 751.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Skaffa E-legitimation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillgänglighetsrapport , 68.3 kB.

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Anslutningsavgift Gymnasium


Blankett , 1002.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Grundsärskola, ansökan


Blankett , 109 kB, öppnas i nytt fönster.

Gymnasiesärskola, ansökan


Blankett , 1005.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Inackorderingstillägg, ansökan


Blankett , 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Inflyttning, anmälan


Blankett , 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Kommunal vuxenutbildning (Komvux), ansökan


Blankett , 304 kB, öppnas i nytt fönster.

Ledighet för elev, ansökan


Blankett , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan eller uppsägning av modersmålsundervisning

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Modersmålsundervisning, uppsägning


Blankett , 129 kB.

Skadeanmälan

E-tjänst


Skolskjuts, ansökan


Blankett , 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Särskild utbildning för vuxna (Särvux), ansökan


Blankett , 113 kB, öppnas i nytt fönster.

Utflyttning, anmälan/Byte av skola


Blankett , 1 MB, öppnas i nytt fönster.

KulturskolaNyanmälan


Blankett , 1.1 MB.

Byte av instrument/aktivitet


Blankett , 88.5 kB.

Uppsägning av plats


Blankett , 101.5 kB.

Bygga, bo och miljö

Tabell över e-tjänster och blanketter för bygga, bo och miljö

Titel

E-tjänst

Blankett

Bekämpningsmedel/växtskyddsmedel, ansökan om spridning


Blankett , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om omläggning av skog till åkermark


Blankett , 169.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om djurhållning inom område med detaljplan


Blankett , 113.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Inflyttning, anmäl ditt intresse till Inflyttarservice

E‑tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Misstanke om matförgiftning, anmälan

E-tjänst


Sotning, ansökan om egensotning


Blankett , 94.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Sotningsjournal, egensotning


Blankett , 33.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Uthyrning av bostad, anmälan

E-tjänst


Uthyrning av bostad, godkänn att uppgifterna får publiceras


Blankett , 47.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Värmepumpanläggning, anmälan om installation (bergvärme, jordvärme, vattenvärme)


Blankett , 827 kB, öppnas i nytt fönster.

Cistern, anmälan


Blankett , 111.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Cistern och rörledningar, anmälan om att ta ut bruk


Blankett , 133.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan förorenade områden


Blankett , 116.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om installation av oljeavskiljare


Blankett , 139.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Granneintyg vid borrning mindre än 10 meter från fastighetsgräns


Blankett , 98.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Information om miljöfarlig verksamhet, ej anmälningspliktig


Blankett , 104.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Information om hälsoskyddsverksamhet, ej anmälningspliktig


Blankett , 123.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Vatten, avlopp och avfallAvloppsanläggning enskild, ansökan


Blankett , 478.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Avloppsanläggning enskild, entreprenörsrapport


Blankett , 340.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om eget omhändertagande av slam


Blankett , 154 kB, öppnas i nytt fönster.

Kompostering av hushållsavfall


Blankett , 106.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om inrättande av annan toalett än vattentoalett


Blankett , 201 kB, öppnas i nytt fönster.

PCB-sanering, anmälan


Blankett , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

PCB, slutrapport


Blankett , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Vattenanläggning, ansökan om kommunalt bidrag


Blankett , 111.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Vattenmätarställning, lämna uppgift

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Bygga

Anmälan av ej bygglovspliktig åtgärd


Blankett , 288.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Bostadsanpassning, ansökan om bidrag


Blankett , 124.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Bygg-, mark- eller rivningslov, ansökan


Blankett , 362.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Bygglov, teknisk beskrivning (bilaga till bygglov, ansökan)


Blankett , 311.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Bygglov för skylt/ljusanordning, ansökan


Blankett , 216.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Förhandsbesked om möjlighet till bygglov


Blankett , 213.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Grannes yttrande över bygg/markåtgärd


Blankett , 231 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontrollansvarig, anmälan


Blankett , 218.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Lediga villatomter

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Planbesked, begäran


Blankett , 267.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Strandskyddsdispens, ansökan


Blankett , 131.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Vatten- och avloppsinstallation, teknisk beskrivning


Blankett , 215 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontrollplan installation av eldstad


Blankett , 112.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontrollplan installation av skorsten


Blankett , 110.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontrollplan installation av eldstad och skorsten


Blankett , 183.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontrollplan små åtgärder


Blankett , 136.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Omsorg, stöd och hjälp

Tabell över e-tjänster och blanketter för omsorg, stöd och hjälp

Titel

E-tjänst

Blankett

Ansökan om ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Mer information om hur du ansöker om ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Ansökan om stöd , enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), exempelvis bostad med särskild service, daglig verksamhet

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blankett , 154.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om stöd enligt socialtjänstlagen (SoL), exempelvis hemtjänst, boendestöd och trygghetslarm


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blankett , 107.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag och medgivande från fastighetsägare


Blankett , 124.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Bostadsanpassning, fullmakt


Blankett , 143.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Handikappföreningar, ansökan om bidrag


Blankett , 244.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Pensionärsföreningar, ansökan om bidrag


Blankett , 185.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Klagomålshantering - Socialförvaltningen


Blankett , 128.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Misstanke om barn som far illa, orosanmälan

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Uppleva och göra

Tabell över e-tjänster och blanketter för uppleva och göra

Titel

E-tjänst

Blankett

Evenemangskalender, anmäl evenemang

E-tjänst


Bibliotekskort, registrera dig som låntagare

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Böcker och andra medier, sök/låna/reservera

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


E-böcker, låna

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


E-ljudböcker och strömmande ljudböcker, låna

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Författarlexikonet Alex, databas som innehåller presentationer av skönlitterära författare från hela världen. Logga in med ditt lånekortsnummer.

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


GlobalGrand, databas över svenska och utländska stipendier, fonder och bidrag. Sök direkt om passande bidrag för dig själv, din skola, förening eller organisation.

GlobalGrant (hemifrån), logga in med ditt lånekortsnummer

GlobalGrant (vid bibliotekets datorer)
E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


FöreningarAktivitetsbidrag, ansökan


Blankett , 218.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Anläggningsbidrag, ansökan


Blankett , 169.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om registrering av lotteri


Blankett , 393.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om tider i sporthallar och gymnastiksalar


Blankett , 198.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om tider på konstgräsplan


Blankett , 192.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Bokning av idrottshallar och fotbollsplaner, förfrågan

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Brandsäkerhet vid tillfällig övernattning i skolor, daghem och andra lokaler, anmälan


Blankett , 97.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Föreningsregister, sök förening

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Fritidsföreningar, ansökan om bidrag


Blankett , 371.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Försäkran om korrekt lämnade uppgifter, föreningsbidrag


Blankett , 279 kB, öppnas i nytt fönster.

Handikappföreningar, ansökan om bidrag


Blankett , 244.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Isspoling, ansökan om bidrag


Blankett , 186.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kulturföreningar, ansökan om bidrag


Blankett , 289.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kulturföreningar, aktivitetskort vid ansökan om aktivitetsbidrag


Blankett , 149.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Lokalbidrag, ansökan


Blankett , 923.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Lotteriredovisning


Blankett , 258 kB, öppnas i nytt fönster.

Motionsidrottsförbund, ansökan om bidrag


Blankett , 193.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Pensionärsföreningar, ansökan om bidrag


Blankett , 185.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Serveringstillstånd till slutet sällskap, ansökan om tillstånd för servering av alkohol


Blankett , 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Studieförbund, ansökan om bidrag


Blankett , 244.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Utsmyckningsbidrag, ansökan samhällsföreningar


Blankett , 111.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Trafik och infrastruktur

Tabell över e-tjänster och blanketter för trafik och infrastruktur

Titel

E-tjänst

Blankett

Ansökan om grävtillstånd i kommunal mark med tillhörande trafikanordningsplan

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Ansökan om utsättning av blomlådor


Blankett , 132.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Beställ fiberanslutning

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Parkeringstillstånd, ansökan


Blankett , 807.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Jobb och företagande

Tabell över e-tjänster och blanketter för jobb och företagande

Titel

E-tjänst

Blankett

Lediga jobb

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Företagsregister, sök och registrera

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Lokal- och markregister

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Registrera sig/logga in som hyresvärd/fastighetsägare för att lägga upp objekt mark och lokaler

E-tjänst


Upphandlingar, se och lägg anbud

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Grävtillstånd, ansökan före grävning i gator, vägar och annan kommunal mark


Blankett , 207.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Krossning- och sorteringsverksamhet, anmälan


Blankett , 138.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan och registrering av verksamhetBadanläggning, anmälan av verksamhet


Blankett , 97.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Dricksvattenanläggning, registrering av verksamhet


Blankett , 153.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Dricksvattenanläggning, ändring eller avregistrering av verksamhet


Blankett , 107 kB, öppnas i nytt fönster.

Hygienisk behandlingslokal (ex. akupunktur, fotvård, piercing, tatuering m.m.), anmälan av verksamhet


Blankett , 126.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Livsmedelsanläggning, anmälan av verksamhet


Blankett , 160.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Livsmedelsanläggning, ändring eller avregistrering av verksamhet


Blankett , 107 kB, öppnas i nytt fönster.

Lokaler för undervisning (förskola, fritidshem, skola m.m.), anmälan av verksamhet


Blankett , 126.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Miljöfarlig verksamhet, anmälan


Blankett , 170.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Solarium, anmälan av verksamhet


Blankett , 101 kB, öppnas i nytt fönster.

Brandfarliga varor, ansökan om tillstånd


Blankett , 430.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Brandfarliga varor, underrättelse om föreståndare


Blankett , 280.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Brandfarliga och explosiva varor, tillfälligt undantag från förbud


Blankett , 118.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Explosiva varor (förvärv, förvaring, handel, överföring inom Sverige, godkännande av föreståndare), ansökan


Blankett , 254.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Servering och försäljning av alkohol och tobakFolkölsförsäljning, anmälan


Blankett , 980.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kryddning av snaps, anmälan


Blankett , 985 kB, öppnas i nytt fönster.

Provsmakning på restauranger, anmälan


Blankett , 311.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Provsmakning på egen gård, anmälan


Blankett , 343.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Serveringsansvariga personer, anmälan


Blankett , 307.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Serveringslokal för catering, anmälan


Blankett , 351 kB, öppnas i nytt fönster.

Serveringstillstånd, ansökan om tillstånd för servering av alkohol


Blankett , 153 kB, öppnas i nytt fönster.

Serveringstillstånd, meritförteckning


Blankett , 128.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Tobaksförsäljning, ansökan


Blankett , 143.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning


Blankett , 261.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommun och politik

Tabell över e-tjänster och blanketter för jobb och företagande

Titel

E-tjänst

Blankett

Autogiroanmälan, faktura (Autogiro)

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lämna medborgarförslag


Blankett , 196.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Lämna synpunkter, gör felanmälan

E-tjänst


Sök politiker

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


MedarbetareLönesystem, personal

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Rekrytering, chefer

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Webbmail, administrativa miljön

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Webbmail, skolmiljön

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


EmmaNet

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


MobilityGuard, personal

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Fjärrhjälp

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Trio User

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Politiker

Arvodesrapport


Blankett , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Avsägelse politiska uppdrag


Blankett , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Uppgifter förtroendevalda


Blankett , 387.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta över detaljplaner


DjVu plugin används för att ta del av filerna som visar detaljplanerna i tjänsten. Installera DjVu plugin via Lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Till toppen