Bildningsnämnden

Protokollet är justerat: 2019-09-30
Sammanträdesdatum: 2019-09-26
Datum för anslags uppsättande: 2019-10-01
Datum för anslags nedtagande: 2019-10-23
Förvaringsplats för protokollet: Bildningskontoret, Emmaboda kommunhus
Kontaktperson: Anneli Karlsson