Bildningsnämnden

Protokollet är justerat: 2019-10-31
Sammanträdesdatum: 2019-10-24
Datum för anslags uppsättande: 2019-10-31
Datum för anslags nedtagande: 2019-11-22
Förvaringsplats för protokollet: Bildningskontoret, Emmaboda kommunhus
Kontaktperson: Anneli Karlsson