Kommunstyrelsen

Protokollet är justerat: 2019-11-25
Sammanträdesdatum: 2019-11-25
Datum för anslagsuppsättande: 2019-11-26
Datum för anslags nedtagande: 2019-12-18
Förvaringsplats för protokollet: Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda
Kontaktperson: Christoffer Karlsson