Kommunstyrelsen

Protokollet är justerat:
Sammanträdesdatum: 2020-01-09
Datum för anslagsuppsättande: 2020-01-13
Datum för anslags nedtagande: 2020-02-04
Förvaringsplats för protokollet: Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda
Kontaktperson: Christoffer Karlsson