Kommunstyrelsen

Protokollet är justerat:
Sammanträdesdatum: 2020-02-11
Datum för anslagsuppsättande: 2020-02-12
Datum för anslags nedtagande: 2020-03-05
Förvaringsplats för protokollet: Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda
Kontaktperson: Christoffer Karlsson