Kommunstyrelsens personalutskott

Protokollet är justerat:
Sammanträdesdatum: 2020-03-24
Datum för anslagsuppsättande: 2020-03-24
Datum för anslags nedtagande: 2020-04-15
Förvaringsplats för protokollet: Kommunförvaltningens lokaler
Kontaktperson: Christoffer Karlsson