Bygg- och miljönämnden 2020‑04‑20, § 32 omedelbar justering

Protokollet är justerat: 2020-04-20
Sammanträdesdatum: 2020-04-20
Datum för anslagsuppsättande: 2020-04-21
Datum för anslags nedtagande: 2020-05-13
Förvaringsplats för protokollet: Tekniska kontoret, Emmaboda kommunhus
Kontaktperson: Kerstin Holgersson