Kommunstyrelsen

Protokollet är justerat:2020-06-10
Sammanträdesdatum: 2020-06-07
Datum för anslagsuppsättande: 2020-06-16
Datum för anslags nedtagande: 2020-07-06
Förvaringsplats för protokollet: Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda
Kontaktperson: Christoffer Karlsson