Bygg- och miljönämnden 2020‑06‑15, omedelbar justering av § 55

Protokollet är justerat: 2020-06-15
Sammanträdesdatum: 2020-06-15
Datum för anslags uppsättande: 2020-06-16
Datum för anslags nedtagande: 2020-07-08
Förvaringsplats för protokollet: Tekniska kontoret, Emmaboda kommunhus
Kontaktperson: Kerstin Holgersson