Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollet är justerat:
Sammanträdesdatum: 2021-02-16
Datum för anslagsuppsättande: 2021-02-17
Datum för anslags nedtagande: 2021-03-11
Förvaringsplats för protokollet: Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda
Kontaktperson: Christoffer Karlsson

Till toppen