Hög andel är nöjda med äldreomsorgen i Emmaboda

I en undersökning gjord av Socialstyrelsen 2019 placerar sig Emmaboda kommun högre med andel nöjda än Kalmar län och riket när det gäller hemtjänst och särskilt boende.

- Bemötande är grundläggande i arbete med människor och det är därför glädjande med ett så tydligt kvitto på att samtliga svarande i undersökningen anser att kommunens medarbetare bemöter dem på ett bra sätt. Likaså att nästan samtliga svaranden känner förtroende för personalen och upplever att det är lätt att få kontakt med dem vid behov, säger Linnéa Haraldsson, verksamhetsutvecklare på socialförvaltningen Emmaboda kommun.

Totalt i Sverige svarade 88 749 personer på årets enkät för äldre med hemtjänst, vilket är 60,1% av de tillfrågade. I Emmaboda svarade 96 personer, vilket är 61,9% av de tillfrågade. Totalt i Sverige svarade 36 248 personer på årets enkät för äldre inom särskilt boende, vilket är 50,0% av de tillfrågade. I Emmaboda svarade 36 personer, vilket är 51,4% av de tillfrågade. Svarsfrekvensen i Emmaboda är således något högre än riket som helhet.

- Att finnas i ett socialt sammanhang liksom att komma ut i naturen vet vi är hälsofrämjande. Ensamhet är en stor riskfaktor för psykisk ohälsa. Att lite drygt 70 % av de svarande uppger att de är nöjda med de sociala aktiviteterna som erbjuds visar att vi är på rätt väg. Likaså att drygt 75% uppger att möjligheterna att komma utomhus är goda, säger Stefan Nyström Socialnämndens ordförande.

- En grundbult i Emmaboda kommuns äldreomsorg är vikten av det salutogena och sociala synsättet. Det vill säga att ta tillvara på individens intressen och förmågor hela livet även när man behöver stöd på olika vis i sin vardag, säger Linnéa Haraldsson.

Det finns fyra allaktivitetshus i kommunen och en träffpunkt med syfte att människor ska kunna mötas över generationsgränser. Allaktivitetshusen ligger geografiskt i anslutning till särskilda boenden men kan besökas av alla och ambitionen är att ha ett varierat utbud av aktiviteter samt att erbjuda dessa i samverkan med andra aktörer i samhället så som frivilligorganisationer, föreningar etc.

För mer information om kontakta:

Linnéa Haraldsson, verksamhetsutvecklare socialförvaltningen Emmaboda kommun
telefon: 0471-24 95 88, e-post: linnea.haraldsson@emmaboda.se

Bilaga: Resultat Undersökning av äldreomsorgen