Emmaboda kommun söker kulturstipendiater

Emmaboda kommun delar årligen ut kulturpris/hedersomnämnande samt arbetsstipendium på totalt 20 000 kr

Ännu har ingen sökt stipendiet för 2017

Bildningsförvaltningen och kulturenheten väntar med spänning både på förslag och sökanden till årets arbetsstipendium och hedersomnämnande. Den 20 oktober går ansökningstiden ut. Efter det startar förvaltningens arbete med att utse årets mottagare.

Förvaltningen kommer, i den händelse alltför få ansökningar inkommer, att utse mottagare ur tidigare års ansökningar. Fast har du sökt tidigare och inte fått priset är det ingen nackdel att visa ditt intresse igen. 2016 års arbetsstipendium på 20 000 kr tilldelades Lennart Junior Göransson, Broakulla, och hedersomnämnandet tilldelades Emmaboda Hembygdsförening.

Arbetsstipendium kan utdelas som stöd för att kunna genomföra värdefulla insatser för kommunens kulturliv samt som stöd till utbildning och forskning.
Kulturpris/hedersomnämnande utdelas som uppskattning av värdefulla insatser som har eller haft betydelse för kommunens kulturliv.

Ansökan om, eller förslag till stipendiat, liksom förslag till hedersomnämnande ska vara Bildningsnämnden, Box 100, 361 22 EMMABODA, tillhanda senast den 20 oktober.

För mer information kontakta:

Jan Dzedins, verksamhetschef kultur Emmaboda kommun,
telefon: 0471-24 92 24, e-post: jan.dzedins@emmaboda.se