Vanliga frågor om flyktingmottagande

Här får du svar på de vanligaste frågorna som berör flyktingmottagande.

Hur tar Migrationsverket emot flyktingar?

För att de människor som kommer till Sverige för att söka asyl ska få rätt hjälp, är det viktigt att de kommer i kontakt med Migrationsverket så snabbt som möjligt.

Information om hur Migrationsverket tar emot flyktingarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur ser ansvarsfördelningen ut?

Migrationsverket

Migrationsverket har ansvar för ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, söka skydd undan förföljelse eller få svenskt medborgarskap.

Kommunen

Kommunen har ansvar att ta hand om de barn under 18 år som kommer utan vårdnadshavare. Det är fortfarande Migrationsverket som har ansvar för asylansökan, men när det gäller barnen är omhändertagandet ett kommunalt ansvar.

Sedan den 1 mars 2016 är alla kommuner skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning.

Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen.

Vad är asyl?

Asyl betyder egentligen rätt till skydd.
Reglerna för vilka som har rätt till skydd (asyl) i Sverige finns i den svenska utlänningslagen. Både FN:s flyktingkonvention (Genèvekonventionen) och EU:s regelverk är inarbetade i den svenska lagstiftningen.

Sverige har skrivit under FN:s flyktingkonvention, vilket innebär att Sverige ska pröva varje asylansökan och ge de människor asyl, som är flyktingar enligt konventionen. Konventionsflykting är, enligt Genèvekonventionen, den som har skäl att vara rädd för förföljelse i sitt hemland på grund av:

  • sin ras
  • sin nationalitet
  • sin religiösa eller politiska uppfattning
  • sitt kön eller sin sexuella läggning
  • att han eller hon tillhör en viss samhällsgrupp

Enligt svensk lag har även andra än flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention rätt till skydd och kan därför få uppehållstillstånd i Sverige. Det är exempelvis personer som riskerar att straffas med döden eller utsättas för tortyr i sitt hemland, eller personer som behöver skydd på grund av svåra motsättningar i hemlandet, eller personer som behöver skydd på grund av inre eller yttre väpnad konflikt i hemlandet.

Asylprocessen - Hur går det till i Emmaboda kommun

Emmaboda kommuns har ansvar för de ensamkommande flyktingbarn som söker asyl i Sverige och som Migrationsverket har anvisat till kommunen. Kommunen har även ansvaret när barnen/ungdomarna fått uppehållstillstånd.

Emmaboda kommun har ansvar för vuxna eller barnfamiljer först när de fått uppehållstillstånd och har anvisats till kommunen av Migrationsverket eller när de på egen hand har funnit ett boende i kommunen.

Migrationsverket har hela ansvaret för vuxna och barnfamiljer som söker asyl. Dock har kommunen ansvar att erbjuda barnomsorg och skola för samtliga barn och ungdomar.

De ensamkommande flyktingbarnen för stöd, omsorg och boende genom socialförvaltningens integrationsenhet utifrån socialtjänstlagen. Stödet ges alltid till barn under 18 år och oftast till de som är 18-21 år. De får skola genom utbildningsförvaltningens försorg.

Kommunens Integrationsenhet får statliga resurser för att ta emot flyktingar. Stödet täcker kostnader för verksamheten.
Emmaboda kommun tar varje år emot ensamkommande barn. Så gott som samtliga stannar inom kommunen. Dessa barn och ungdomar behöver vuxenstöd på olika sätt.

Vad kan man göra som privatperson?

Vill man hjälpa till finns det några olika sätt att göra det på.

Du kan engagera dig via frivilligorganisationer. Du kan engagera dig via kommunen som förmedlar stöd till barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare.

Det kan man göra genom att bli god man, familjehem eller som kontaktperson/kontaktfamilj.

Asylboende i Emmaboda kommun, vad innebär det?

Migrationsverket och Faroy AB har för närvarande tecknat avtal om ett så kallat asylmottagande på Amigo, Linden hotell och i Boda Glasbruk. Avtalet innebär ett mottagande av drygt 300 asylsökande. De bor på dessa boenden tills deras ärende är avgjort. Handläggningen tar på grund av hög belastning cirka sex månader, men kan bli längre.

Just nu är trycket på flyktingmottagandet historiskt högt. Därför finns också ett akutboende i Boda, där asylsökanden finns en kortare tid innan de kan få komma till ett asylboende. Även detta boende är Migrationsverkets ansvar men avtal om denna form av boende tecknas mellan kommun och Migrationsverket.

En del av de som kommer nu räknas till kategorin ensamkommande barn. Där har kommunen ett särskilt ansvar. För att möta trycket ökar vi idag tätheten på befintliga boenden för ensamkommande, och tittar även på andra lösningar.

Vem ansvarar för vad?

Entreprenören Faroy AB ansvarar för den löpande verksamheten på asylboendet, Migrationsverket ansvarar för asylutredning och dagersättning för de som bor på anläggningen.

Kommunen har ansvar för att erbjuda förskola och skolundervisning för asylsökande barn. Precis som för alla andra som vistas inom kommunen har man ansvar för att människor inte far illa. Framförallt är det individ- och familjeomsorgen som kan beröras, till exempel om barn far illa.

Ofta handlar det om människor som utsatts för svåra upplevelser i hemlandet och som lever under stora påfrestningar. Däremot har inte asylsökande rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen.

Sjukvård och tandvård

Asylsökande, gömda och papperslösa barn

Barn och unga under 18 år ska få hälso- och sjukvård samt tandvård på samma villkor som alla andra barn och unga bosatta i det landsting som man söker vård i. De flesta landsting och regioner tar ingen avgift för barn och ungdomar under 18 år.

Asylsökande, gömda och papperslösa vuxna

Som vuxen, det vill säga om du fyllt 18 år, får du sjukvård och tandvård som läkaren eller tandläkaren, eller annan medicinsk personal, bedömer att du inte kan vänta med. Du får också mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning.

Vårdguiden/Kalmar län.länk till annan webbplats

Kalmar läns asyl och flyktinghälsovård

Det medicinska ansvaret för asylsökandes hälso- och sjukvård ligger på länets hälsocentraler och vårdcentraler.

Inom asyl- och flyktinghälsovården arbetar flera yrkeskategorier tillsammans, läkare, sjuksköterskor och läkarsekreterare. Alla personalgrupper har tystnadsplikt.

Länets asyl- och flyktinghälsovård arbetar i huvudsak med inledande hälsoundersökningar för asylsökande och flyktingar. Enheten bedriver även i begränsad utsträckning öppen sjuksköterskemottagning. Läkare finns knuten till enheten två till fyra dagar per månad.

Vad kostar det kommunen?

Det kraftigt ökade antalet asylsökande innebär att Emmaboda kommun kan få en del kostnader i olika verksamheter. Det är dock viktigt att komma ihåg att kommunen i de flesta fall har möjlighet att få ersättning för vissa kostnader för asylsökande personer.

En del av kostnaderna ersätts med fasta schabloner och en del kostnader får kommunen ansöka om ersättning för de faktiska kostnaderna. Det blir därför viktigt att de verksamheter som berörs har kontroll över de kostnader som uppstår i samband med detta och att ansökningar skickas in i tid till Migrationsverket. Det är hos Migrationsverket kommunen återsöker kostnaden.

Hur stor ersättning får den asylsökande?

Dagersättning för asylsökande på boenden.

På boenden där fri mat ingår är dagersättningen:

  • 24 kr/dag för vuxna ensamstående
  • 19 kr/dag per person för vuxna som delar hushållskostnader
  • 12 kr/dag för barn till och med 17 år (från och med tredje barnet halveras dagersättningen)

Dagersättningen sätts in på ett bankkort från ICA-banken. Den asylsökande kan betala med kortet och ta ut pengar från bankomater.

Har vi plats för fler?

Många kommuner i Sverige, däribland Emmaboda, står inför stora utmaningar där vi behöver nya invånare för att kunna upprätthålla grundläggande service i framtiden, eftersom det föds färre barn och befolkningen åldras.

På detta sätt kan vårt gemensamma samhälle utvecklas: Flyktingarna får skydd och chans till en ny framtid, och Emmaboda får fler invånare som kan arbeta i framtiden. Vår uppgift blir att ordna med ett bra mottagande och förberedelser för att ge de bästa förutsättningar för att leva, verka och bo hos oss.

Gör Emmaboda kommun något för att de nyanlända ska integreras på arbetsmarknaden?

Tillväxtverket har beviljat 700 000 kronor av totalt nära 1,5 miljoner till Emmaboda kommuns projekt Ny resurs i Emmaboda. Projektet ska pågå under 2016 och drivas av Arbetsmarknadscentrum i samarbete med näringslivet.

Syftet med projektet är att Emmaboda kommun vill finna effektiva metoder för att matcha de nyanländas kompetens med de lokala företagens behov. Detta ska ske genom samverkan med det lokala näringslivet och lokala företagsföreningar som CSO Centrum Sydost, Företagarna och LRF samt med universitet, högskolor och anordnare av kvalificerade yrkesutbildningar.

Tillväxtverket anser att Emmaboda kommuns ansökan stämmer väl överens inom Tillväxtverkets uppdrag i Glasriket och myndigheten skriver i sin motivering till beslutet ”att kommunen har goda förutsättningar att genomföra projektet enligt planerna och att skapa förutsättningar för att insatserna ska bli långsiktigt finansierade.”

Kommunen ser det här projektet som en möjlighet att långsiktigt säkra företagens kompetensförsörjning. Vi hoppas finna nya arbetssätt och fördjupad samverkan i en ”Emmabodamodell” där vi kan ta tillvara alla goda krafter.

Integrationssamordnare

Emmaboda kommun anställer en integrationssamordnare som har som främsta uppgift att samverka med ideella grupper och organisationer i integrationsfrågan.

Till toppen