Brukarundersökning inom funktionsstödet

Under oktober månad genomförs brukarundersökning inom funktionsstödet.

Undersökningen riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende, boendestöd och sysselsättning/daglig verksamhet enligt Socialtjänstlagen (SoL och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Sveriges kommuner och landsting (SKL) stödjer genomförandet tillsammans med Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA).
2015 genomfördes undersökningen också men då som en testomgång. I Emmaboda genomfördes då undersökningen för vuxna personer med beslut om gruppbostad och/eller daglig verksamhet enligt LSS.
Resultatet från testundersökningen visade på att brukarna överlag var mycket nöjda med stödet och omsorgen som Emmaboda kommun erbjuder, vilket är glädjande och ett kvitto på att verksamheten håller rätt kurs.
I år utökas undersökningen till att gälla alla personer inom funktionsstöd.

Personer som använder personlig assistans ingår inte brukarundersökningen under 2016. Förhoppningsvis omfattar undersökningen nästa år även dem.

Syfte

Syftet med undersökningen är att få fram jämförbara mått på hur personer som tar del av kommunens verksamhet för människor med funktionsnedsättning, upplever kvaliteten på verksamheten.
Måtten kan sedan användas för jämförelse mellan kommuner och över tid.
Resultatet kommer att presenteras på kommun- och (där så är möjligt) enhets-/verksamhetsnivå i kommun- och landstingsdatabasen Kolada i januari 2017.
Resultatet kommer att återföras till berörda personer, personal och politiker samt användas för att utveckla verksamheten.

Kvalitetsområden

Tre kvalitetsområden har valts ut självbestämmande, trygghet och bemötande. Enkäterna innehåller en bakgrundsfråga om kön, två frågor inom respektive kvalitetsområde samt en mer övergripande och sammanfattande fråga om trivsel. Varje enkät omfattar åtta frågor.
Behöver den enskilde stöd och/eller hjälp vid besvarande av enkäten så finns en särskild utsedd stödperson (undersökningsstödjare) till hands.
De personer som kan svara på egen hand gör förstås det.

Dela sidan på sociala medier