Värdighetsgarantier

För att du och dina anhöriga ska känna er säkra på att vår äldreomsorg lever upp till en god kvalité har Emmaboda kommun upprättat lokala värdighetsgarantier.

Alla människor har rätt till ett tryggt och värdigt liv.

Garantierna baseras på vår värdegrund för äldreomsorgen som utgår från ett socialt/salutogent synsätt.

Med ett socialt synsätt menar vi att individen sätts i fokus och vi arbetar för att tillvarata de förmågor och resurser den enskilde har.
Vi vill genom det sociala synsättet skapa förutsättningar för den enskilde att ha ett självbestämmande, inflytande över sin vardag och ett meningsfullt liv.

Garantierna har fastställts av socialnämnden och baseras på den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen.

De ska också tydliggöra vad du som kommuninnevånare kan förvänta dig av äldreomsorgen och ge ökade möjligheter till inflytande vid genomförandet av insatser. Dessa infördes år 2013.

Garantin innebär att du som får stödinsatser får en kompensation om vi som utförare inte levt upp till kommunens garantier.

Synpunkter och klagomål på värdighetsgarantierna

Om du vill ge synpunkter och klagomål på värdighetsgarantierna eller anmäla eventuella brister så kontakta enhetschefen för det serviceområde där du bor. Enhetscheferna når du lättast via kommunens besökscenter. Du kan också lämna in synpunkter och klagomål via kommunens hemsida.

Kommunens arbete med värdighetsgarantier

Samtliga enhetschefer inom äldreomsorgen och hälso-och sjukvård, medicinskt ansvarig sjuksköterska, biståndshandläggare och verksamhetsutvecklare har genomgått en högskoleutbildning med inriktning mot lokalt värdegrundsarbete.

I samband med utbildningen valde Emmaboda kommuns äldreomsorg att arbeta fram förslag på värdighetsgarantier som ett steg i sitt kvalitetsarbete. Dessa har diskuterats i olika personalgrupper inom äldreomsorgen utifrån verksamhetens förutsättningar, möjligheter och prioriteringar.

Förslag har sedan sammanställts och kopplats till rimliga kompensationer.

Till toppen