Emmaboda Energi förbereder va-nätet inför byggstarten av Landstingets vårdcentral

Landstinget kommer att bygga en ny vårdcentral på Taxitorget och i samband med det kommer Emmaboda Energi att utföra förberedande arbeten med ledningsnät för vatten och avlopp, fjärrvärme, fiber och el.

Det handlar om att underhålla och förstärka befintliga ledningar men också att
flytta vissa ledningar som med dagens sträckning skulle hamna under den nya
huskroppen. Arbetena inleds enligt plan i vecka 43 med grävarbeten i Trädgårdsgatan där ledningar för spillvatten och dagvatten flyttas och i samband med detta förnyas.

Trädgårdsgatan kommer vid bygget av den nya vårdcentralen att få en ny sträckning så att gatan mynnar ut på Rådhusgatan lite längre söderut jämfört med idag. Eftersom dagens sträckning tas bort så kommer inte någon ny asfalt att läggas förrän den nya vägsträckningen är klar.

I Rådhusgatan kommer en spillvattenledning att renoveras med så kallad relining
där livslängden på den befintliga betongledningen förlängs genom att ett
plaströr läggs inuti den gamla ledningen. En av fördelarna med detta arbetssätt
är att man bara behöver gräva upp gatan i ledningens ändpunkter och inte längs
hela ledningens längd.

Grävarbetena kommer att hindra trafiken på Trädgårdsgatan och Rådhusgatan i olika omgångar men vi räknar med att allt i denna första etapp ska vara avslutat inom tre till fyra veckor.

I vår fortsätter arbetena med förläggning av fjärrvärme norr om torget i Torggatan där också vatten- och avloppsledningar byts ut.

Frågor om Emmaboda Energis arbeten kan ställas till:

Stefan Lundgren, vd Emmaboda Energi,
0471-24 97 51, e-post stefan.lundgren@emmaboda.se

Frågor om gator och trafik kan ställas till:

Sven Odlingson, teknisk chef Emmaboda kommun,
0471-24 90 71 eller e-post sven.odlingson@emmaboda.se