Möte med energiministern om kraftledning

Den 22 januari var kommunstyrelsens ordförande från Emmaboda, Oskarshamn och Tingsryds kommuner på Rosenbad och träffade samordnings-och energiminister Ibrahim Baylan för att ge kommunernas syn på Svenska kraftnäts hantering av den planerade dragningen av 400kv-ledningen mellan Oskarshamn och Hemsjö.

Syftet med träffen har varit att framföra den oro som många berörda känner inför byggandet av ledningen. Uppfattningen var ändå att det var ett bra samtal och ministern är väl insatt i själva sakfrågan. En fråga som lyftes var om regeringen kan ta initiativ till att arbeta vidare med de frågorna som redovisats i skrivelsen.

Samtalet utgick från en skrivelse som undertecknats av det tre kommunerna och den handlar om markförläggning av ledningen, ersättningssystemet som behöver förändras samt även revidering av ersättningen för själva markintrånget.

Eftersom frågan just nu ligger hos energimarknadsinspektionen kan ministern inte uttala sig i saken. Han ber att få avvakta då frågan troligen kommer att hamna på regeringens bord eftersom beslutet högst sannolikt kommer att överklagas till högre instans.