Energiministerns svar om planerad kraftledning

Emmaboda, Oskarshamn och Tingsryd har gjort en gemensam skrivelse till samordnings och energiminister Ibrahim Baylan angående kraftledning Ekhyddan-Hemsjö. Nu har svaret kommit.

Läs Ibarahim Baylans svar genom att klicka på länken

Ann-Marie Fagerström, kommunstyrelsens ordförande Emmaboda kommun:

- I vår skrivelse till Miljö-och energiministern framförde vi vår ståndpunkt att kraftledningen ska byggas som markkabel med likström vilket har gjorts i andra sträckningar. Ett ställningstagande som vi har framfört sedan vi fick vetskap om att Svenska kraftnät planerade att bygga en ny 400 kV luftburen förbindelse mellan Ekhyddan och Hemsjö. En luftburen kabel kommer att göra ett betydligt större markintrång än en markkabel. Det blir ett stort produktionsbortfall i bygden.

- Vi framförde också att det krävs ett nytt reformerat ersättningssystem som fullt ut kompenserar markägare för den markförlust och starka påverkan på brukandet som nya ledningar medför.

- Svaret kom som förväntat, formellt och sakligt. Det jag saknar i svaret är mer förståelse för oss kommuner och markägare. Upplevelsen blir att det lyssnas och vägs in mera från Svenska Kraftnät än oss berörda. Det känns som om kommunernas planeringsansvar för mark och vatten nedvärderas.

- Vi kommer inte att ge upp!