Emmaboda Kommun

Elevinflytande

Som elev har du rätt till inflytande. I skollagen och i läroplanerna betonas betydelsen av ditt ansvar och inflytande i skolan. Därför lägger Vilhelm Mobergsgymnasiet stor vikt på elevdemokrati.

Din rätt till inflytande och ansvar gäller både undervisningens utformning och dess innehåll. Den gäller också förhållandena i skolan och arbetsmiljön i vid mening.

På Vilhelm Mobergsgymnasiet arbetar vi aktivt med elevdemokrati. Vi tror att det är viktigt att du konkret kan se att ditt inflytande ger resultat i frågor som rör vardagen i skolan. Därför diskuterar vi, tillsammans med er elever, hur vår arbetsmiljö ska se ut.

För att garantera elevers och personalens rättighet till inflytande och delaktighet av formell karaktär arbetar vi med följande rutiner.

Planeringskonferens

Samtliga elever träffas ett par gånger per termin under mentors ledning och planerar och fastställer terminens gemensamma arbete avseende kunskapsredovisningar, övergripande teman och så vidare.

Klassråd

Samtliga elever och mentor träffas med regelbundenhet och behandlar frågor av gemensamt intresse för klassens elever.

Programrådsmöten

Elevrepresentanter inbjuds till alla program som har samverkansorganet programråd: skolan - arbetsliv.

Elevråd

När du börjar på Vilhelm Mobergsgymnasiet blir du automatiskt medlem av elevrådet. Varje klass har en representant som ska föra klassens talan i frågor som ni tycker är viktiga. Elevrådet behandlar frågor som rör såväl undervisning och skolmiljö som skolans utveckling och framtid. I elevrådet får alla vara med och diskutera hur vi ska skapa en bättre skola.