Sfi är en utbildning i svenska för invandrare

Sfi är en grundläggande utbildning i det svenska språket. Under utbildningen får du lära dig tala, skriva, läsa och förstå svenska i vardagslivet. Du får också lära dig om det svenska samhället.

Du studerar tillsammans med andra som är på samma språkliga nivå som du själv, det finns tre olika studievägar. Du kan välja att läsa på dagen eller på kvällen för att du lätt ska kunna kombinera studierna med arbete, andra studier eller andra aktiviteter. All undervisning är gratis. All undervisning är på svenska.

När läraren bedömer att eleven uppnått kraven för kursen ska det nationella provet genomföras. Nationella prov finns att tillgå för kurserna B, C och D inom Sfi. Syftet med nationella prov är att stödja lärares betygssättning och ge en bra grund för ditt betyg.

När du har slutat med en kurs får du ett betyg, Godkänt eller Icke godkänt. Du måste själv begära ut det från skolan.

Studieväg och kurser

Sfi har tre studievägar, 1, 2 och 3. Vilken studieväg du studerar på beror bland annat på din skolbakgrund. Varje studieväg består av två till fyra kurser. En kartläggning kan ligga till grund för var du placeras.

Emmaboda kommun erbjuder alla delkurser från Sfi A - Sfi D nivå.

  • Studieväg 1 består av kurs A, B, C och D
  • Studieväg 2 består av kurs B, C och D
  • Studieväg 3 består av kurs C och D.
Kartläggning

Hur länge läser man sfi?

Sfi tar olika lång tid för olika elever. Det beror på vilken kurs och hur snabbt du studerar. Märker din lärare att din inlärning inte går framåt kan skolan göra ett avbrott i dina studier.

Efter sfi – arbete eller studier

Sfi är en första utbildning i svenska språket. När du är klar med sfi kan du välja att söka arbete eller fortsätta studera. För att kunna studera på högskolenivå behöver du först komplettera med svenska som andraspråk på grundläggande och gymnasial nivå på vuxenutbildningen (Komvux).

Betyg

Du måste själv begära ut dina betyg efter avslutad kurs eller när du behöver dem. Tänk på att vår handläggningstid är cirka en vecka.

Sjuk- och frånvaroanmälan

Om du är sjuk och inte kan vara med på dina lektioner behöver du anmäla din frånvaro varje dag.

Sjukintyg ska lämnas till skolan om du är sjuk längre än 7 dagar.

Skicka SMS till 072-466 79 74 eller maila till

anette.allansson@emmaboda.se

ange (namn, klass, orsak)

Hitta till Komvux/SFI