Besöksantal och publikenkät på The Glass Factory 2019

The Glass Factorys neonskylt.

60% av besökarna kommer till Boda och Emmaboda
för The Glass Factorys skull

Under 2019 har 9 062 personer besökt The Glass Factory, sk. verksamhets-besök. Av dessa var 6 614 betalande enskilda vuxna, 843 personer i grupper, 500 med fri entré samt 1 105 barn. Antalet anläggningsbesök, dvs. dörröppningar som museet numera delar med 4*, uppgår till 26 802 stycken (personal, besökare till shopen, caféet, turistinformation och andra faciliteter, dvs. besök utan att erlägga entréavgift).

* Museet har under flera år delat det antal som fotocellen vid dörren registrerade, med 2, vilket är ett alldeles för generöst sätt att räkna. Det har gett en förskönande bild. Tyvärr har siffran (c:a 54 000 besökare) använts både mot externa parter, myndigheter och media. Likaså har av tidigare chefer rapporterats siffran 25 000 betalande besökare (verksamhetsbesök). Det korrekta antalet betalande verksamhetsbesök år från år ligger närmare siffran för 2019 ovan.

Museet har under 2019 även deltagit i ett antal externa utställningar på andra museer och arrangemang utomlands bl.a. British Glass Biennale där The Glass Factory skapade den svenska vandringsutställningen ”Boda Builders” som visades i Stourbridge i England i augusti 2019 (22/8-28/9).

Besöksantalen vid sådana arrangemang kan inte registreras som intäktsskapande, så som tidigare skett, då dessa siffror till största delen varit enbart uppskattade och inga tydliga intäkter kopplats till verksamheten.

Vi bistod även med glas ur våra samlingar samt samordnade utlån av samtida konstnärers privata glas till utställningen SE GLASS på Glazenhuis, Flemish Centre for Contemporary Glass Art, Lommel i Belgien.

Publikenkät genomförd sommaren 2019
Verksamhetschefen för kultur lät genomföra en besökarenkät under juli månad på The Glass Factory. Museet fick in 507 svar, vilket tyvärr inte räcker för en statistisk säkerställning, fast resultatet kan vara intressant att diskutera ändå.

Resultatet tyder på att varje enskild besökare lägger i genomsnitt 1 033 kr per dag i samband med sitt museibesök. Det innebär utöver museibiljetten, inköp i shopen, mat, bränsle, logi, etc. som kommer området runt museet till del.

Hela 60% av museibesökarna uppger på fråga att de inte hade besökt Boda eller Emmaboda kommun om inte The Glass Factory funnits där. Högt räknat skulle alltså The Glass Factory generera ett turistekonomiskt tillskott om drygt 9 miljoner kronor till regionen, fast ett rimligare antagande; att antagandet är sant för enbart 50% (1 033 kr/person) innebär ett turistekonomiskt tillskott om 4,5 miljoner kronor till området.

Enkäten genomfördes via blanketter till besökarna på engelska och svenska av verksamheten själv.

- - -

För mer info
Jan Dzedins, verksamhetschef för kultur och tf museichef
Emmaboda kommun
TFN 0471-24 92 24

Till toppen