Fältinventeringar

Under åren 2013-2016 har ett sextiotal kulturhistoriskt värdefulla miljöer i Emmaboda kommun inventerats.

Arbetet har utförts av bebyggelseantikvarier från Kalmar läns museum, som har förberett inventeringarna genom studier av satellitbilder, historiska kartor och fakta om fornlämningar, industriminnen, ängslador och värdefulla vägar från tidigare inventeringar.

Ute i miljöerna har man fokuserarat på större landskapliga samband, därför kan en områdesbeskrivning täcka ett stort geografiskt område. Viktiga objektstyper och egenskaper inom området har identifierats och kärnområden, som är områden med särskilt höga kulturhistoriska värden, har ringats in.

Så ofta det har varit möjligt har länsmuseet i fält haft hjälp av en person med god lokal kännedom eller en representant från en hembygdsförening.

Till toppen