Miljöfarlig verksamhet

Miljöskydd handlar om att trygga och förbättra den yttre miljön. Bygg- och miljönämnden är tillsynsmyndighet och det innebär att nämnden ska se till att miljölagstiftningens regler följs vid miljöfarliga verksamheter. Det är bygg- och miljöenheten, som på uppdrag av nämnden, kontrollerar att miljöbalken följs.

Målet med allt miljöarbete är att främja en hållbar utveckling och på så sätt säkra en hälsosam och god livsmiljö för levande och kommande generationer. En stor del av tillsynen riktas mot så kallade miljöfarliga verksamheter. Det är verksamheter som på något sätt kan påverka miljön eller orsaka annan störning i omgivningen.

Du som är verksamhetsutövare har regler om miljö och människors hälsa att förhålla dig till, men det är inte alltid lätt att veta vad som gäller. Nedan följer det som är mest grundläggande för dig att känna till.

Tillstånd eller anmälan?

För att starta vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd.

De anläggningar som behöver tillstånd för att få starta kallas för A- eller B‑verksamheter. Ska du driva en A‑verksamhet söker du tillstånd hos miljödomstolen. Ska du driva en B‑verksamhet söker du tillstånd hos Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För att få starta andra miljöfarliga verksamheter så ska du göra en anmälan till bygg- och miljöenheten på kommunen. Dessa verksamheter kallas för C‑verksamheter. Du gör en anmälan genom att fylla i blanketten Anmälan om miljöfarlig verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., kan du se vilka verksamheter som är anmälningspliktiga och vilka som är tillståndspliktiga. Vissa verksamheter är så små att du inte behöver vare sig tillstånd eller anmälan för att få driva dem, men samma regler i miljöbalken gäller även för dem.

Egenkontroll

Kravet på egenkontroll finns för att motverka eller förebygga besvär för människors hälsa eller för miljön. Du som är ansvarig för verksamheten är skyldig att skaffa dig den kunskap som behövs för att skydda omgivningen. Om du har väl fungerande rutiner ger det också bra förutsättningar att upptäcka fel på utrustning eller felaktig hantering, innan en allvarlig skada inträffar.

Enligt egenkontrollförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ska verksamheten ha följande skriftliga rutiner:

  • En fördelning av det organisatoriska ansvaret över verksamheten, samt hur verksamheten bedrivs på ett miljöriktigt sätt.
  • Hur drift- och kontrollutrustningen underhålls och analysresultat sparas.
  • Vilka miljörisker som finns, hur de förebyggs och hur de följs upp.
  • En kemikalielista.
  • Att vid spill, utsläpp och andra driftstörningar ta kontakt med bygg- och miljöenheten och andra instanser, till exempel räddningstjänst och kommunens VA-avdelning.

Miljörapportering

Driver du en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet, ska du senast den 31 mars varje år lämna in en miljörapport via Svenska miljörapporteringsportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lagar och regler

Det finns en rad bestämmelser som ska hjälpa till att förhindra skador på miljön och hälsan. Samma regler och lagar gäller för alla, såväl privata företag som kommunala verksamheter.