Naturvård och grönytor

Sjö

Emmaboda kommun har många sjöar och vattendrag, skogsmark och härliga grönområden. Vi behöver alla ta ansvar för natur och djurliv. 

I Emmaboda kommun är det teknisk service som planterar och sköter utplanterings-växter runt om i kommunen. De sköter också om de grönytor som ligger på allmän platsmark. Det rör sig om gräsytor, buskage, häckar och rabatter.

Trädfällning och röjning i samhällsnära skog sker varje år utifrån kommunens långsiktiga plan där prioriteringar gjorts utifrån var de skogliga behoven är som störst.

Bra vatten med god kvalitet är en framtidsfråga för kommunen. Bra dricksvatten är en livsnödvändigt och därför prioriteras en, i alla lägen, fungerande kommunal vattenförsörjning normalt före andra intressen.