Stöd och omsorg

Två personer som sitter och fiskar

I Emmaboda kommuns äldreomsorg arbetar vi utifrån ett socialt synsätt där vi sätter dig i fokus och utgår från de förmågor och resurser du har.

Emmaboda kommuns äldreomsorg står för ett värdigt och professionellt bemötande där det är du som är i centrum.

Vi vill skapa förutsättningar för dig att bestämma själv, ha inflytande över din vardag och ha ett meningsfullt liv.

Ett viktigt komplement är att kommunen arbetar för allaktivitetshus inom samtliga hemtjänst/serviceområden.

Målet är att du som pensionär och funktionsnedsatt så långt det är möjligt ska kunna bo kvar i din bostad. Hemtjänsten kan då gå in med olika stödåtgärder som syftar till att stötta dig när du har behov av stödinsatser.

Personalen som arbetar inom hemtjänsten har omsorgsutbildning och genomgår återkommande kompetensutbildning för att kunna möta de behov som uppstår i verksamheten.

All personal inom äldreomsorgen har tystnadsplikt.