Upphandling och inköp

Emmaboda kommun upphandlar entreprenader, varor och tjänster för stora summor varje år. Du kan bli leverantör till oss genom att lämna anbud i våra upphandlingar. Vi har dessutom ett omfattande inköpssamarbete med inköpsavdelningen på Kalmar kommun.

Lagen om offentlig upphandling (LOU)

När en kommun köper varor, tjänster eller byggentreprenader måste kommunen följa Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Lagen om offentlig upphandling har fem viktiga principer. Dessa är:

  • Icke-diskriminering. Det är inte tillåtet att särbehandla leverantörer, främst på grund av nationalitet.
  • Likabehandling. Alla leverantörer ska behandlas lika. De ska få lika förutsättningar. Alla måste till exempel få samma information samtidigt.
  • Transparens. Upphandlingar ska vara förutsebara och öppna. Underlaget måste vara klart och tydligt. Det ska innehålla alla krav på det som ska upphandlas.
  • Proportionalitet. De krav som ställs måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas.
  • Ömsesidigt erkännande. Intyg och certifikat som utfärdats av behöriga myndigheter i något annat land än EU måste godtas i de övriga medlemsländerna.

Lagen om offentlig upphandling anger vilka regler som gäller för olika kommunala verksamheter, olika typer av upphandling, samt har även differentierat kraven beroende på om upphandlingens värde är över eller under nedan angivna tröskelvärden.

Byggentreprenader ca 54 938 615 kr
Varor och tjänster ca 2 197 545 kr

Hur beräknas värdet av en upphandling

Det är det sammanlagda värdet av de inköp av samma slag som gjorts tidigare under räkenskapsåret och som beräknas göras under resterande del av året hos den upphandlande myndigheten som utgör värdet av upphandlingen, detta gäller i de fall där behovet inte är återkommande. Vid återkommande behov ska värdet beräknas under normal avtalstid, till exempel tre år plus eventuell förlängning på ett år. Max avtalstid enligt Lagen om offentlig upphandling är fyra år, (utom i vissa mycket särskilda fall)