Sjukvård och REHAB

En person som får hjälp med blodtrycksmätning

Kommunens hälso- och sjukvård inom socialförvaltningen omfattar vård som ges av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Landstinget ansvarar för läkarinsatser.

Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för:

  • den som bor i särskilt boende
  • den som vistas i biståndsbedömd dagverksamhet
  • hemsjukvård, hembesök och hemrehabilitering till den som av hälsoskäl inte kan ta sig till landstingets sjukvård (tröskelprincipen)
  • den som är i behov a hjälpmedel

Du som skrivs in som hemsjukvårdspatient efter samråd (vårdplanering) mellan dig, din läkare och kommunsjuksköterskan.
Även kommunens arbetsterapeut och sjukgymnast kan behöva medverka med sina insatser i din vård.

Insatser inom hälso- och sjukvårdsenheten genererar avgifter.

Avgifter inom äldreomsorgen , 104.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Information till dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel , 155.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Socialtjänstplan för Emmaboda kommun , 1014.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Utförligare information om kommunens ansvar vad gäller hjälpmedel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om fel i vården

Fel och försummelse i vården.

Om du anser att någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen har gjort sig skyldig till fel eller försummelse i sin yrkesutövning och vill du att den personen ska tilldelas disciplinär påföljd kan du anmäla honom eller henne till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Du kan också kontakta Medicinskt ansvarig sjuksköterska eller Patientnämnden

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Patientnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hembesök

Hembesök av sjuksköterska.

Du som av medicinska skäl inte kan ta dig till landstingets vårdinrättning, kan få hembesök av en sjuksköterska.

Hembesöken sker endast på uppdrag av läkare.

Besöket är avgiftsbelagt.

Hemrehabilitering

Du som enskild person ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt i ditt hem.

I samverkan med all personal så arbetar rehabgruppen dels med direkta insatser för dig som person, dels ute i hemtjänstgrupperna med handledning och instruktioner.

Rehabiliteringen föregås alltid av arbetsterapeutens eller sjukgymnastens bedömning och kan bestå av träning och behandling i olika situationer för att du ska klara vardagen så bra som möjligt.

Arbetsterapeuten bedömer behov, ger råd, och prövar ut hjälpmedel.

Sjukgymnasten ansvarar för rådgivning, träning och sjukgymnastik.

Rehabassistenter och hemtjänstpersonalen hjälper till med träning. Även du som anhörig kan instrueras.

Besöket är avgiftsbelagt.

Vår Rehabenhet har telefontid måndag-fredag 08:00-10:00

Telefon: 010-353 14 61

Hemsjukvård

Hemsjukvård är vård som ges i hemmet till dig som av hälsoskäl inte kan ta sig till landstingets sjukvård.

Hjälpen sker oftast av en sjuksköterska som kommer hem till dig men vissa insatser kan utföras av omsorgsassistent på delegation av sjuksköterska.

Innan man kan få hemsjukvård ska en vårdplan upprättas i samverkan mellan dig, kommunens sjuksköterska och primärvårdens- eller sjukhusets läkare. Insatsen ska vara sammanhängande över tid.

Besöket är avgiftsbelagt.

Hjälpmedel

Om du har behov av hjälpmedel för att klara ditt vardagsliv kontaktar du kommunens arbetsterapeut eller sjukgymnast för råd och hjälp.

Alla enklare hjälpmedel köper du själv men har du behov av ett mer avancerat hjälpmedel ansvarar kommunens arbetsterapeut och sjukgymnast för utprovning och träning.

Besöket är avgiftsbelagt.

Här finns mer information om hjälpmedelshanteringen i Kalmar län

Återlämnande av hjälpmedel
Hjälpmedlen ska vara rengjorda, märkta med namn och personnummer och lämnas på Esplanaden 8, baksidan på nedre plan.

Önskar du hjälp med hämtning av hjälpmedel i hemmet, tas en avgift ut.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har ett övergripande tillsynsansvar för patientsäkerhet och kvalitet i kommunens hälso- och sjukvård.

Du kan kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska om du har frågor eller synpunkter kring hur vården bedrivs eller bemötande i vården.

MAS ansvarar också för att anmälan görs till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om du drabbats av allvarligt skada eller sjukdom eller utsatts för risk att drabbas av allvarligt skada eller sjukdom enligt Lex Maria.

Patientnämnden

Frågor eller problem som rör sjukvård, tandvård och viss äldreomsorg.

Om du har frågor eller problem som rör sjukvård, tandvård och viss äldreomsorg ska du i första hand höra av dig till personalen på vårdinrättningen, men du kan också kontakta Patientnämnden.

Vänd dig till patientnämnden

  • när du inte är nöjd med din behandling
  • när du inte har fått den information du vill ha
  • när du har frågor eller klagomål

Patientnämnden i Kalmar län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rehabilitering

Rehabilitering och träning som behöver ges i hemmet.

Kommunen ansvarar för den rehabilitering och träning som behöver ges i hemmet.
En vårdplan för hemrehabilitering upprättas i samverkan mellan dig, kommunens arbetsterapeut/sjukgymnast och landstinget.

Arbetsterapeut och sjukgymnast gör bedömningar, ordinerar hjälpmedel och behandling samt lägger upp träningsprogram.

Viss träning och behandling kan utföras av omsorgsassistent efter delegation/instruktion.