Synpunkter och klagomål inom bildningsförvaltningen

Rutiner för Synpunkts-och klagomålshantering på förskolor, skolor och övrig verksamhet inom bildningsförvaltningen.

Den nya skollagen började tillämpas den 1 juli 2011 och då blev alla som driver en skola, alltså huvudmännen, skyldiga att ta emot och behandla klagomål. Detta gäller både kommunen och fristående huvudmän och reglerna gäller inte bara skolan, utan hela skolväsendet. Reglerna gäller dessutom pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem.

Enligt 4 kap 8 § i skollagen 2010:800 ska det finnas rutiner för klagomål. Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Informationen om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt

För att lämna synpunkter/klagomål kring situationen på förskolor/skolor/ övriga verksamheter inom bildningsförvaltningen i Emmaboda kommun kan man gå tillväga på följande sätt.

  • Vänd er i första hand till berörd personal för enkelhetens och snabbhetens skull
  • Till förskolechef/rektor/chef för enheten
  • Via Emmaboda kommuns hemsida, adresserad till bildningsnämnden.

Alla skriftliga synpunkter och klagomål som kommit in till enheterna eller via kommunens hemsida registreras. Ärendet registreras i ärendehanteringssystemet på bildningskontoret eller på de olika enheterna. Vid handläggningen av ärende registreras och behandlas uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ärendet är sekretessbelagt enligt sekretesslagen.
Skriftligt svar skickas tillbaka till anmälaren om kontaktuppgifterna är ifyllda.

Alla skriftliga synpunkter och klagomål som kommer in till förskolechef/rektor eller via kommunens hemsida sammanställs och redovisas till Bildningsnämnden löpande.
Besked eller förslag till åtgärder redovisas tillbaka till anmälaren och huvudman av ansvarig förskolechef/rektor/chef/senast 10 dagar efter att anmälan kommit in. Huvudman följer löpande upp förslag till åtgärd och genomförda åtgärder.