Vuxenenheten

Har du oro eller frågor kring din egen eller andras konsumtion vad gäller alkohol, droger eller spel om pengar?

Vi på Vuxenenheten kan hjälpa dig. Du är välkommen att ringa och ställa dina frågor. Kontaktuppgifterna hittar du längst ner, du kan vara helt anonym i kontakten. Om du vill ansöka om hjälp för din egen del kontaktar du oss. Är du orolig för en person i din närhet, kan du göra en orosanmälan till Vuxenenheten. En orosanmälan kan göras skriftligt eller muntligt och vi har en skyldighet att följa upp de anmälningar som kommer in till Vuxenenheten.

Om Vuxenenheten

Vi som arbetar på Vuxenenheten är socialsekreterare och behandlare utbildade i att arbeta med missbruks- och beroendeproblematik. Vi har mångårig erfarenhet av olika typer av socialt arbete. Våra behandlare har vidareutbildning i bland annat motiverande samtal, återfallsprevention, 12-stegsprogram, CRA, A-CRA, Till Spelfriheten. Vuxenenheten erbjuder även bland annat CRAFT för anhöriga till någon som har missbruksproblem.

De insatser vuxenenheten erbjuder kan ske både i grupp och individuellt. Allt vårt stöd och våra behandlingsinsatser är utan kostnad och vi har sekretess. Dock har vi alltid anmälningsskyldighet när det gäller oro för barn som far illa.

Vad händer när du kontaktar Vuxenenheten?

Bestämmer du dig för att du vill ha vår hjälp får du träffa någon av våra socialsekreterare och får då information om vilket stöd och vilken hjälp vi kan erbjuda dig. Om du önskar fortsatt kontakt gör vi tillsammans en noggrann utredning för att ta reda på vilket stöd som kan passa dig bäst. Det måste alltid tas ett formellt beslut innan stödet påbörjas. Är du missnöjd med beslutet kan du i de flesta fall överklaga. Vi hjälper dig om du har svårt att göra det själv.

Anhörig

Har du någon i din närhet som missbrukar alkohol och droger eller spelar om pengar? Om du själv mår dåligt på grund av detta kan du få hjälp. Som anhörig räknas du som är familj, släkt eller på annat sätt lever nära någon som missbrukar eller har missbrukat. De insatser vi har för anhöriga genomförs utan registrering i socialregistret.

Våld i nära relationer och hedersvåld

Har du eller någon i din familj blivit utsatt för hot och våld? Känner du dig otrygg hemma, hotad, kontrollerad, isolerad, utsatt för psykiskt våld, blivit slagen, utsatt för hedersförtryck eller blivit tvingad till sexuella handlingar? Eller är du den som hotar eller utövar våld mot personer i din närhet? Vi kan ge dig skydd och stöd samt hjälp att förändra din situation. Våld och förtryck kan drabba alla, oavsett kön, ålder, religion, sexualitet eller etnicitet. Du har alltid rätt till hjälp. Vuxenenheten har särskild kompetens att utreda och ge stöd till personer som blivit utsatta för våld.

Rådgivningssamtal

Vi erbjuder rådgivningssamtal, då är du välkommen att kontakta våra behandlare direkt. Dessa samtal registreras inte i socialregistret. För rådgivningssamtal ringer du 010-353 14 07 eller 010-353 14 15.

Kontaktuppgifter

Vuxenenhetens växel 010-353 16 76

Socialsekreterare nås på telefonnummer 010-353 14 13 och 010-353 14 14.