Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Vi kan alla hamna i ekonomiska svårigheter där vi behöver stöd för att klara vår försörjning. Då kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Målet är dock att biståndet ska vara kortvarigt och att du ska bli självförsörjande så snart som möjligt.

Har du ekonomiska problem och har prövat alla möjligheter för att själv lösa situationen kan du ansöka om ekonomiskt bistånd för att få hjälp. Så här kan processen se ut när du ansöker om ekonomiskt bistånd hos oss.

Ansökan om ekonomiskt bistånd - steg för stegFörstora bilden

Klicka på bilden för att öppna den i större format.

För att få ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd ska fungera som ett sista skyddsnät och är tänkt som en tillfällig hjälp. Du har i första hand ett eget ansvar för att reda upp din situation. Detta innebär att du aktivt måste göra vad du kan för att så snart som möjligt klara din ekonomiska situation själv. Är du gift, registrerad partner eller sambo är ni skyldiga att försörja varandra. Det betyder att alla inkomster och tillgångar i hushållet räknas som gemensamma.

Har du barn som är under 18 år,så har du försörjningsskyldighet för dem fram till barnets 18- årsdag. Går ditt barn vid 18-årsdagen på gymnasiet så har du försörjningsskyldighet för barnet fram tills dess att gymnasieutbildningen är slutförd. Dock som längst till barnet är 21 år.

Om du har ekonomiska tillgångar måste du använda dem till din försörjning innan du kan få ekonomiskt bistånd. Du ska i första hand ansöka om de bidrag och andra eventuella ersättningar som du kan ha rätt till innan du ansöker om ekonomiskt bistånd.

Som inkomst räknas:

 • Lön
 • Ersättningar från Försäkringskassan, CSN, A-kassa, Skatteverket, AFA Försäkring, Pensionsmyndigheten med mera.
 • Bankinsättningar, swish

Som tillgångar räknas:

 • Bil, båt, släp, husvagn, husbil, motorcykel eller moped
 • Bostadsrätt, villa, fritidshus
 • Arv, gåvor
 • Sparade pengar på banken (även pensionssparande som kan avslutas)
 • Aktier/fonder

Vad kan jag få hjälp med?

Ekonomiskt bistånd är utformat för att täcka ett hushålls mest grundläggande behov. Kostnader som ingår i det som kallas riksnormen ingår automatiskt i din ansökan. Detta ingår i riksnormen:

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • fritid och lek
 • hygienartiklar
 • barn- och ungdomsförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • dagstidning
 • telefon

Utöver det som ingår i riksnormen kan du också söka hjälp för exempelvis:

 • hyra
 • el
 • arbetsresor
 • läkarvård/medicin
 • medlemskap för A-kassa

I socialtjänstlagen står det att ekonomiskt bistånd ska garantera att man får en skälig levnadsnivå. En individuell prövning görs för att ta reda på vad som är en skälig levnadsnivå för just dig.

Gör en provberäkning

Innan du ansöker om ekonomisk bistånd kan du först göra en förenklad beräkning på socialstyrelsens webbplats för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån för ekonomiskt bistånd.

Gör en provberäkning på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krav på dig som får ekonomiskt bistånd

 • För att ha rätt till ekonomiskt bistånd ska du göra vad du kan för att bidra till din försörjning. Du ska delta i en planering med syfte att hitta vägen till självförsörjning, där fokus läggs på dina behov och resurser.
 • Målet är att du ska få en kontakt med socialsekreterare inom 10 arbetsdagar från det att komplett ansökan inkommit.
 • Kontakten sker alltid via Mina sidor, men kan också ske genom fysiskt möte, telefon, mail eller via brev.
 • Kontakt med Koordinator ska ske innan beslut fattas om rätt till ekonomiskt bistånd.

Du som står till arbetsmarknadens förfogande ska delta i aktiviteter motsvarande heltid utifrån arbetsförmåga. Deltagande i aktivering är ett villkor för bistånd. Emmaboda kommun vill att alla som söker bistånd ska delta i aktiviteter, för att stärka drivkrafterna för arbete, undvika passivitet, säkerställa korrekta utbetalningar och få tid att rusta för arbetsmarknaden. Insatserna för de som idag inte omfattas av aktivitetskrav ska därför syfta till att fler ska stå till arbetsmarknadens förfogande.

En person som inte kan försörja sig och som är arbetsför har rätt till ekonomiskt bistånd om hen bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande.

Du som är arbetslös

Du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande. Du ska redovisa att du söker arbete aktivt Du måste söka alla arbeten du är kvalificerad för inom pendlingsavstånd.

Om du tackar nej till ett arbete, inte bedöms vara aktivt arbetssökande eller tackar nej till en arbetsmarknadsåtgärd kommer din rätt till ekonomiskt bistånd att påverkas. Du riskerar då att få helt eller delvis avslag på din ansökan om ekonomiskt bistånd.

Du som har nedsatt arbetsförmåga (helt eller delvis) och inte kan söka arbete eller arbeta på grund av hälsoskäl ska ha ett aktuellt läkarintyg som bekräftar det.

Du som är föräldraledig

Du som är föräldraledig ska ta ut föräldrapenning via Försäkringskassan sju dagar per vecka med full ersättning.

Du som är föräldraledig ska senast sex månader innan barnet fyllt ett år ansöka om barnomsorgsplats. Detta för att du i god tid ska kunna komma igång med en planering för självförsörjning när föräldraledigheten är slut.

Du som är studerande

Är du vuxen och studerar, så är du generellt sett, inte berättigad till ekonomiskt bistånd. Vid studier så anses du inte stå till arbetsmarknadens förfogande. Vuxenstudier ska, normalt sett, finansieras genom det statliga studiemedelssystemet eller med aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen.

Har du avslutat din utbildning och söker ekonomiskt bistånd kan det beviljas, om du bedöms ha planerat din ekonomi för tiden efter studierna. Exempelvis genom att du har sökt arbete i god tid för att klara din försörjning.

Du som är sjukskriven

Om du är sjukskriven ska detta styrkas med läkarintyg. Om du har rätt till ersättning från Försäkringskassan ska den möjligheten undersökas först.

Du ska följa rehabiliteringsplan med vården och samarbeta med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen om det ingår i din rehabiliteringsplan.

Du som är asylsökande

Du som är asylsökande har inte rätt till ekonomiskt bistånd till din försörjning. Du ska vända dig till Migrationsverket för att ansöka om dagersättning. Detta gäller både för dig som är asylsökande på ett av Migrationsverkets anläggningsboenden eller om du har ordnat eget boende i kommunen.

Har du fått avslag på din asylansökan har du inte heller rätt till ekonomiskt bistånd.

Så här ansöker du om ekonomiskt bistånd

Du ansöker om ekonomiskt bistånd via kommunens e-tjänst. För att kunna ansöka via e-tjänsten krävs att du och en eventuell medsökande har mobilt bank-ID. På Bank IDs webbplats finns utförlig information om hur du ansöker om mobilt bank-ID Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tänk på att du endast kan göra en e-ansökan per månad.

Gör din ansökan

 1. Samla alla handlingar så som kontoutdrag, kontoöversikt, inkomstdeklaration, hyreskontrakt, lönespecifikation och uppehållstillstånd/arbetstillstånd vid utländskt medborgarskap, och bifoga dessa första gången som du ansöker om ekonomiskt bistånd. Du kan fotografera dina handlingar med mobiltelefonen, och bifoga dem i den digitala ansökan. Fakturor och kvitton behöver bifogas med men var noga med att spara dem. Vid en granskning ska alla handlingar skickas till oss.
 2. Logga in på e-tjänsten med ditt mobila bank-ID.
 3. Fyll i e-ansökan, signera med ditt mobila bank-ID och skicka in den. Om ni är två som söker måste båda personerna signera för att vi ska börja handlägga er ansökan.
 4. Beslut om ekonomiskt bistånd meddelas via Mina sidor.

Det är viktigt att du följer ditt ärende på Mina sidor, det är där vi kommer att skicka meddelanden till dig kring ärendet och viktiga beslut.

Behöver du hjälp med att fylla i ansökan via e-tjänsten, eller pappersblanketterna, så är du välkommen att kontakta oss på Individ- och familjeomsorgen, vardagar mellan kl. 09.00–11.00, alternativt besöka oss på Storgatan 17, 361 30 Emmaboda.

För övriga frågor till socialsekreterare ring eller besök oss måndag-fredag kl. 09.00–09.45.

Följ ditt ärende via Mina sidor

Efter att du ansökt om ekonomiskt bistånd eller om du redan får ekonomiskt bistånd från oss behöver du följa ditt ärende via vår e-tjänst på Mina Sidor.

Logga in på Mina sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Via e­ tjänsten kan du:

 • se när din ansökan kom in och när den behandlas
 • se besked om någon handling saknas
 • se vad beslutet blev och varför
 • se när du får pengar och hur mycket
 • se vem som är din socialsekreterare
 • se hur du överklagar ett beslut
 • skicka meddelande till din socialsekreterare

Om din situationen förändras

Alla förändringar i din ekonomiska och/eller familjesituation som kan påverka din rätt till ekonomiskt bistånd ska omgående meddelas till ansvarig socialsekreterare. Lämnar du ofullständiga eller oriktiga uppgifter kan det leda till återbetalning och/eller polisanmälan.

Granskning

När du skickar in din ansökan om ekonomiskt bistånd kan du bli slumpmässigt utvald för granskning. Granskning kan även göras om uppgifter skiljer sig mycket från tidigare ansökan.

Granskning innebär att innan beslut kan tas behöver du uppvisa handlingar gällande din ekonomi. Du ska kunna styrka de utgifter du har ansökt om samt visa att du inte har oredovisade tillgångar. Du kommer att få kompletteringsbrev skickat till dig om vilka handlingar du ska inkomma med.

Utbetalning

Utbetalning av ekonomiskt bistånd sker genom Swedbanks utbetalningssystem SUS. Om du har konto i en annan bank ska du anmäla till Swedbank vilket konto du vill ha pengarna insatt på.

Anmäl ditt konto till SUS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Felaktiga utbetalningar

Om du får en felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd så kan det har skett av olika orsaker.

Det kan bero på:

 • felaktigheter i Emmaboda kommuns handläggning,
 • att du som sökt inte har haft tillräcklig kunskap om regelsystemet eller att du som har sökt ekonomiskt bistånd har lämnat oriktiga uppgifter.

Om det upptäcks eller misstänks att det har skett en felaktig utbetalning ska det utredas. Utredningen syftar till att ta reda på om det har gjorts en felaktig utbetalning eller inte. Utifrån resultatet av utredningen så bedömer Emmaboda kommun sedan om det finns grund för kommunen att kräva tillbaka pengarna från dig. Kommunen kan också bedöma att en polisanmälan måste göras om utredningen tyder på att du medvetet uppgett felaktiga uppgifter för att få pengar.

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga det. Du måste göra det skriftligt och skicka in din överklagan senast tre veckor efter att du fått ditt beslut.

Gör så här:

 • Du skriver ett vanligt brev
 • Skriv vilket beslut det är du överklagar och datum för beslutet.
 • Skriv ner varför du tycker beslutet är fel och varför du tycker du borde ha fått ett annat beslut.
 • Skriv ditt namn, personnummer och adress.
 • Skriv under brevet med din namnteckning och ett namnförtydligande.
 • Om du har handlingar som du tror kan påverka beslutet ska du skicka med dem tillsammans med din överklagan.

Skicka din överklagan till
Emmaboda kommun
Individ- och familjeomsorgen
Box 14
361 21 Emmaboda

Vad händer med överklagan?

Socialnämnden tittar på din överklagan och bedömer om beslutet ska ändras. Oavsett om beslutet ändras eller inte, skickas överklagan vidare till Förvaltningsrätten i Växjö som prövar ditt ärende en gång till.

Vill du ha hjälp att göra din ansökan digitalt?

Känner du dig osäker? Vi hjälper dig gärna att komma igång.

Behöver du hjälp med att fylla i ansökan via e-tjänsten, eller pappersblanketterna, så är du välkommen att kontakta oss på Individ- och familjeomsorgen, vardagar mellan kl. 09.00–11.00, alternativt besöka oss på Storgatan 17, 361 30 Emmaboda.

För övriga frågor till socialsekreterare ring eller besök oss måndag-fredag 09.00–09.45.