Folkhälsa

Välkommen till Emmaboda kommuns sida för frågor kopplade till folkhälsan och det arbete kring detta som sker i Emmaboda kommun. (Sidan är under utveckling och byggs på löpande.)

Det är en liten kommun med stort engagemang och intresse för att skapa en god och jämlik hälsa för alla. Under de underrubriker som finns här på sidan kan du läsa mer om de olika områdena och få kunskap om det arbete som sker i kommunen.

Vad är folkhälsa?

Folkhälsa är ett samlingsbegrepp för hela befolkningens hälsotillstånd. Det handlar om både hälsa och ohälsa. Det senare är något som man vill förebygga och det tidigare är något som man vill främja. Hälsan i befolkningen bör vara både god och jämlik. Folkhälsoarbete syftar till att främja hälsan och förebygga sjukdomar hos alla invånare.

Det finns ett antal bestämningsfaktorer som formar individens hälsa. Det är dels faktorer som individen själv bär på som arv, men även livsvillkor, levnadsförhållande och levnadsvanor. Folkhälsan påverkas också av politiska beslut, samhällets organisation och resurser.

Bild på Generella socioekonomiska, kulturella och miljörelaterade förhållanden

God och jämlik hälsa för alla är det som utgör utgångspunkten för folkhälsoarbetet. De två viktiga delarna för att uppnå målen med god och jämlik hälsa är:

  • Hälsofrämjande arbete (promotion) som syftar till att främja hälsa.
  • Sjukdomsförebyggande arbete (prevention) som syftar till att minska risken för uppkomst av sjukdom, skada eller fysiska, psykiska eller sociala problem.

Emmaboda kommuns vision om 11000 invånare till år 2032 har flera kopplingar till det folkhälsoarbete som sker i kommunens olika verksamheter. Genom att skapa goda förutsättningar för invånarna inom alla livsområden ökar möjligheterna till en god och jämlik hälsa för alla. Agenda 2030 har i sina 17 mål flera kopplingar till folkhälsoarbete internationellt, nationellt, regionalt och lokalt. Målen går att anpassa efter de lokala förutsättningar som finns och utgör tillsammans med lokala styrdokument, handlingsplaner samt policys grunden i arbetet för en god och jämlik hälsa.

Bild på agenda 2030

Mäns våld mot kvinnor – Våld i nära relation

En god och jämlik hälsa handlar om att aktivt arbeta för att främja allas välmående. Det är därför särskilt viktigt att aktivt arbeta för att motverka mäns våld mot kvinnor. Regeringen har lagt fram ett 40 punkts åtgärdsprogram som ska främja kvinnors rätt till ett tryggt och säkert liv. Emmaboda kommun arbetar aktivt för att motverka och förhindra mäns våld mot kvinnor genom utbildningsinsatser och information.

På denna undersida kan du finna information i ämnet, statistik på hur det ser ut i dagsläget samt länkar och telefonnummer till olika organisationer och instanser där du som våldsutsatt kan få hjälp. Har du någon i din närhet som du misstänker eller vet är utsatt för våld kan du här finna vad du kan göra.

Det finns även information till dig som har utsatt någon för våld eller hot och vill få hjälp med att förändra ditt beteende.

Mer information om Mäns våld mot kvinnor - Våld i nära relation

LUPP – lokal uppföljning av ungdomspolitiken

LUPP är en enkätundersökning som genomförs var tredje år i årskurs 8 och år 2 på gymnasiet. Enkäten ger en bild av hur ungdomar ser på sig i relation till olika områden.

Enkäten innehåller utöver frågor om dig och din familj, frågor om skola, politik och samhälle, hälsa, framtid, trygghet och arbete. Enkäten genomförs anonymt så att ingen ska kunna bli utpekad för sina svar. Med hjälp av sammanställningen av resultaten kan en god bild skapas av ungdomspolitiken i kommunen. Här i Emmaboda kommun har enkäten genomförts ett flertal gånger vilket bidragit till en ökad kunskap kring frågorna som enkäten tar upp.

Jämställdhetsarbete – HBTQI

En central del i att skapa bästa möjliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa är att arbeta aktivt med ökad jämställdhet. Lika villkor och rättigheter för alla där man som person känner sig inkluderad och sedd är en del.

Här finns information om var du kan få mer kunskap kring olika jämställdhetsfrågor. Det finns även information kring hur kommunen arbetar kring HBTQI och rätten att bli accepterad för den man är.

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Hur ser tryggheten ut i vår kommun och vad sker det för brottsförebyggande insatser kan vara frågor som man söker svar på. Här kan ni hitta hur Emmaboda kommun arbetar brottsförebyggande och trygghetsskapande.

En del i det trygghetsskapande arbetet är att sammverka med polismyndigheten genom samverkansavtal och medborgarlöften. Här kan ni läsa det senaste medborgarlöftet mellan Emmaboda kommun och länspolis område Nybro. Medborgardialoger är även det viktigt i trygghetsskapande arbete för att inhämta kunskap om vad invånarna i kommunen ser och har för behov kring frågan.

Barnrättsarbete – Barn och ungas livsvillkor i samhället

Barnkonventionen blev 1 januari 2020 svensk lag och arbetet med att implementera den i det dagliga arbetet i kommunens olika verksamheter har sedan dess varit en viktig punkt. Det har tagits fram ett styrdokument för hur arbetet ska ske, Plan för arbete med barns rättigheter. Det handlar även om barn och ungas livsvillkor i samhället och det arbete som sker kring detta.

Emmaboda kommun har utbildat två barnrättskoordinatorer som finns för att stötta i frågor kring barnrättsarbetet som sker i kommunen.

ANDTS – arbete

Förebyggande arbete inom alkohol, narkotika, dopning, tobak,-och nikotinprodukter samt spel om pengar. Det finns flera olika verksamheter i kommunen som aktivt arbetar med frågorna.

Det förebyggande arbetet inom ANDTS är viktigt att arbeta med. Inom bland annat skola och socialtjänst pågår ett aktivt arbete som sker på alla tre nivåerna av preventionspyramiden universell, selektiv och indikerad. Det finns flera olika möjligheter till stöd och hjälp för individen.