Nationella minoriteter

de fem nationella minoriteternas flaggor/symboler sammansatta till en bild

Alla kommuner, även vi som inte tillhör ett så kallat förvaltningsområde, ska enligt lag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.

De fem nationella minoriteterna

I Sverige har vi fem nationella minoriteter: samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. Vi har också fem nationella minoritetsspråk: samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

När Sveriges riksdag beslutade om de nationella minoriteterna och minoritetsspråken utgick man från Europarådets konventioner och kompletterade dessa kriterier med ett antal andra och kom fram till följande kriterier för att räknas som nationell minoritet i Sverige:

Gruppen ska ha:

  • en uttalad samhörighet och en (till antalet i förhållande till resten av befolkningen) icke dominerande ställning i samhället
  • en religiös, språklig, traditionell och/eller kulturell tillhörighet
  • en vilja och strävan att behålla sin identitet
  • historiska eller långvariga band med Sverige

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar uppfyller dessa kriterier. Respektive grupp har aktivt värnat sin kultur och sitt språk så att minoritetskulturerna utgör en levande del av det svenska samhället och kulturarvet. Alla fem grupper har dessutom funnits i Sverige under mycket lång tid. Judar har bott i landet sedan 1600-talet och romer åtminstone sedan 1500-talet. Samerna är ett urfolk och har levt i det som nu är Sverige sedan urminnes tider. Tornedalingar och finsktalande personer har funnits här sedan långt före den svenska statsbildningen. Sverige och Finland var under drygt sexhundra år, fram till 1809, ett och samma land.

Kommunens skyldigheter

Kommunens skyldigheter att värna om de nationella minoriteterna framgår av:

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.,

språklagen (2009:600) Länk till annan webbplats.,

skollagen (2010:800) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.,

socialtjänstlagen (2001:453) Länk till annan webbplats.,

bibliotekslagen (2013:801) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.,

diskrimineringslagen (2008:567) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Emmaboda kommun ska enligt gällande lagstiftning:

  • Informerna de nationella minoriteterna om deras rättigheter.
  • Ge de nationella minoriteterna delaktighet och inflytande i de frågor som rör dem.
  • Skydda och främja minoritetsspråken och kulturen.
  • Om möjligt bedriva äldreomsorg på minoritetsspråken.
  • Om möjligt erbjuda kontakt på minoritetsspråk vid myndighetsutövning inom kommunens verksamhet.
Symbol för det övergripande ansvaret med agenda 2030 att ingen ska lämnas utanför