Överklaga beslut

Klubba beslut

Invånare i en kommun har alltid möjlighet att överklaga kommunala beslut.

I en överklagan ska det alltid anges vilket beslut som klagan gäller, det gör du bäst genom att hänvisa till beslutsdatum, vem som fattat beslutet, diarienummer (dnr) och/eller paragrafsnummer.

Du måste också ange vilka omständigheter som ligger till grund för din överklagan och uppge ditt namn, samt adress med telefonnummer.

Tre veckor har du på dig att överklaga efter det att beslutet tillkännagetts. Överklagan kan göras genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär.